ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

ตัวเลข

ตัวเลข ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 10 ਉਚਾਰਨ 10 [en]
 • 22 ਉਚਾਰਨ 22 [en]
 • 10000 ਉਚਾਰਨ 10000 [uz]
 • 31 ਉਚਾਰਨ 31 [fr]
 • 24 ਉਚਾਰਨ 24 [en]
 • 28 ਉਚਾਰਨ 28 [en]
 • 45 ਉਚਾਰਨ 45 [fr]
 • 33 ਉਚਾਰਨ 33 [en]
 • 27 ਉਚਾਰਨ 27 [en]
 • 23 ਉਚਾਰਨ 23 [en]
 • 29 ਉਚਾਰਨ 29 [fr]
 • 35 ਉਚਾਰਨ 35 [fr]
 • 88 ਉਚਾਰਨ 88 [uz]
 • 42 ਉਚਾਰਨ 42 [fr]
 • 99 ਉਚਾਰਨ 99 [it]
 • 43 ਉਚਾਰਨ 43 [fr]
 • 44 ਉਚਾਰਨ 44 [fr]
 • 55 ਉਚਾਰਨ 55 [fr]
 • 1000000 ਉਚਾਰਨ 1000000 [hak]
 • 32 ਉਚਾਰਨ 32 [fa]
 • 100000 ਉਚਾਰਨ 100000 [pt]
 • 36 ਉਚਾਰਨ 36 [pl]
 • 34 ਉਚਾਰਨ 34 [fr]
 • 46 ਉਚਾਰਨ 46 [fr]
 • 89 ਉਚਾਰਨ 89 [uz]
 • 86 ਉਚਾਰਨ 86 [uz]
 • ๑๑ ਉਚਾਰਨ ๑๑ [th]
 • ๑๐ ਉਚਾਰਨ ๑๐ [th]