ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

两字轻声词

两字轻声词 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 犊子 ਉਚਾਰਨ 犊子 [zh]
 • 除了 ਉਚਾਰਨ 除了 [zh]
 • 凑合 ਉਚਾਰਨ 凑合 [zh]
 • 墩子 ਉਚਾਰਨ 墩子 [zh]
 • 困难 ਉਚਾਰਨ 困难 [zh]
 • 弟兄 ਉਚਾਰਨ 弟兄 [wuu]
 • 记号 ਉਚਾਰਨ 记号 [nan]
 • 架势 ਉਚਾਰਨ 架势 [zh]
 • 鸽子 ਉਚਾਰਨ 鸽子 [zh]
 • 木头 ਉਚਾਰਨ 木头 [zh]
 • 袜子 ਉਚਾਰਨ 袜子 [wuu]
 • 疟疾 ਉਚਾਰਨ 疟疾 [yue]
 • 娇贵 ਉਚਾਰਨ 娇贵 [zh]
 • 规矩 ਉਚਾਰਨ 规矩 [zh]
 • 堆房 ਉਚਾਰਨ 堆房 [zh]
 • 难为 ਉਚਾਰਨ 难为 [zh]
 • 里边 ਉਚਾਰਨ 里边 [zh]
 • 女婿 ਉਚਾਰਨ 女婿 [zh]
 • 都督 ਉਚਾਰਨ 都督 [zh]
 • 风筝 ਉਚਾਰਨ 风筝 [zh]
 • 前边 ਉਚਾਰਨ 前边 [zh]
 • 鬼子 ਉਚਾਰਨ 鬼子 [zh]
 • 柜子 ਉਚਾਰਨ 柜子 [zh]
 • 芥末 ਉਚਾਰਨ 芥末 [zh]
 • 猩猩 ਉਚਾਰਨ 猩猩 [zh]
 • 结实 ਉਚਾਰਨ 结实 [zh]
 • 态度 ਉਚਾਰਨ 态度 [zh]
 • 还是 ਉਚਾਰਨ 还是 [zh]
 • 耽误 ਉਚਾਰਨ 耽误 [zh]
 • 名堂 ਉਚਾਰਨ 名堂 [zh]
 • 忽悠 ਉਚਾਰਨ 忽悠 [cjy]
 • 舍得 ਉਚਾਰਨ 舍得 [wuu]
 • 相公 ਉਚਾਰਨ 相公 [zh]
 • 锤子 ਉਚਾਰਨ 锤子 [zh]
 • 敦实 ਉਚਾਰਨ 敦实 [zh]
 • 买卖 ਉਚਾਰਨ 买卖 [zh]
 • 多么 ਉਚਾਰਨ 多么 [zh]
 • 情形 ਉਚਾਰਨ 情形 [yue]
 • 掺和 ਉਚਾਰਨ 掺和 [zh]
 • 考究 ਉਚਾਰਨ 考究 [ja]
 • 爽快 ਉਚਾਰਨ 爽快 [zh]
 • 外边 ਉਚਾਰਨ 外边 [zh]
 • 师傅 ਉਚਾਰਨ 师傅 [zh]
 • 虾米 ਉਚਾਰਨ 虾米 [wuu]
 • 箱子 ਉਚਾਰਨ 箱子 [zh]
 • 木匠 ਉਚਾਰਨ 木匠 [zh]
 • 生分 ਉਚਾਰਨ 生分 [wuu]
 • 口袋 ਉਚਾਰਨ 口袋 [yue]
 • 裤子 ਉਚਾਰਨ 裤子 [zh]
 • 年月 ਉਚਾਰਨ 年月 [ja]
 • 寿星 ਉਚਾਰਨ 寿星 [zh]
 • 骨头 ਉਚਾਰਨ 骨头 [zh]
 • 里脊 ਉਚਾਰਨ 里脊 [cjy]
 • 饥荒 ਉਚਾਰਨ 饥荒 [nan]
 • 刀子 ਉਚਾਰਨ 刀子 [zh]
 • 固执 ਉਚਾਰਨ 固执 [zh]
 • 个子 ਉਚਾਰਨ 个子 [zh]
 • 道人 ਉਚਾਰਨ 道人 [zh]
 • 收拾 ਉਚਾਰਨ 收拾 [zh]
 • 嘟噜 ਉਚਾਰਨ 嘟噜 [zh]
 • 段子 ਉਚਾਰਨ 段子 [zh]
 • 钩子 ਉਚਾਰਨ 钩子 [zh]
 • 麻烦 ਉਚਾਰਨ 麻烦 [zh]
 • 摊子 ਉਚਾਰਨ 摊子 [zh]
 • 窟窿 ਉਚਾਰਨ 窟窿 [cjy]
 • 稀罕 ਉਚਾਰਨ 稀罕 [zh]
 • 好处 ਉਚਾਰਨ 好处 [zh]
 • 神甫 ਉਚਾਰਨ 神甫 [zh]
 • 祸害 ਉਚਾਰਨ 祸害 [zh]
 • 合同 ਉਚਾਰਨ 合同 [ja]
 • 跟头 ਉਚਾਰਨ 跟头 [zh]
 • 笑话 ਉਚਾਰਨ 笑话 [zh]
 • 琉璃 ਉਚਾਰਨ 琉璃 [zh]
 • 慈姑 ਉਚਾਰਨ 慈姑 [zh]
 • 粮食 ਉਚਾਰਨ 粮食 [zh]
 • 动弹 ਉਚਾਰਨ 动弹 [zh]
 • 人们 ਉਚਾਰਨ 人们 [zh]
 • 码头 ਉਚਾਰਨ 码头 [zh]
 • 节气 ਉਚਾਰਨ 节气 [zh]
 • 大方 ਉਚਾਰਨ 大方 [ja]
 • 端量 ਉਚਾਰਨ 端量 [zh]
 • 晌午 ਉਚਾਰਨ 晌午 [cjy]
 • 叔伯 ਉਚਾਰਨ 叔伯 [wuu]
 • 哆嗦 ਉਚਾਰਨ 哆嗦 [zh]
 • 胡琴 ਉਚਾਰਨ 胡琴 [zh]
 • 岁数 ਉਚਾਰਨ 岁数 [nan]
 • 心里 ਉਚਾਰਨ 心里 [zh]
 • 利落 ਉਚਾਰਨ 利落 [zh]
 • 蛤蟆 ਉਚਾਰਨ 蛤蟆 [zh]
 • 打发 ਉਚਾਰਨ 打发 [wuu]
 • 笤帚 ਉਚਾਰਨ 笤帚 [zh]
 • 公家 ਉਚਾਰਨ 公家 [ja]
 • 瓶子 ਉਚਾਰਨ 瓶子 [zh]
 • 炮铳 ਉਚਾਰਨ 炮铳 [wuu]
 • 收成 ਉਚਾਰਨ 收成 [zh]
 • 苗条 ਉਚਾਰਨ 苗条 [zh]
 • 舅母 ਉਚਾਰਨ 舅母 [zh]
 • 缎子 ਉਚਾਰਨ 缎子 [zh]
 • 亭子 ਉਚਾਰਨ 亭子 [zh]
 • 任务 ਉਚਾਰਨ 任务 [zh]