ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

两字轻声词

两字轻声词 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 唾沫 ਉਚਾਰਨ 唾沫 [zh]
 • 揣摸 ਉਚਾਰਨ 揣摸 [zh]
 • 鼓捣 ਉਚਾਰਨ 鼓捣 [zh]
 • 胳肢 ਉਚਾਰਨ 胳肢 [zh]
 • 单子 ਉਚਾਰਨ 单子 [zh]
 • 起开 ਉਚਾਰਨ 起开 [zh]
 • 皇历 ਉਚਾਰਨ 皇历 [zh]
 • 厚实 ਉਚਾਰਨ 厚实 [zh]
 • 骨碌 ਉਚਾਰਨ 骨碌 [zh]
 • 估摸 ਉਚਾਰਨ 估摸 [zh]
 • 车子 ਉਚਾਰਨ 车子 [wuu]
 • 褡裢 ਉਚਾਰਨ 褡裢 [zh]
 • 使得 ਉਚਾਰਨ 使得 [zh]
 • 贫气 ਉਚਾਰਨ 贫气 [zh]
 • 敢情 ਉਚਾਰਨ 敢情 [zh]
 • 服侍 ਉਚਾਰਨ 服侍 [zh]
 • 粗拉 ਉਚਾਰਨ 粗拉 [zh]
 • 毛躁 ਉਚਾਰਨ 毛躁 [zh]
 • 灵透 ਉਚਾਰਨ 灵透 [zh]
 • 谷子 ਉਚਾਰਨ 谷子 [zh]
 • 嘟哝 ਉਚਾਰਨ 嘟哝 [zh]
 • 道士 ਉਚਾਰਨ 道士 [zh]
 • 麻利 ਉਚਾਰਨ 麻利 [zh]
 • 亏空 ਉਚਾਰਨ 亏空 [zh]
 • 锡匠 ਉਚਾਰਨ 锡匠 [zh]
 • 陪送 ਉਚਾਰਨ 陪送 [zh]
 • 嚏喷 ਉਚਾਰਨ 嚏喷 [zh]
 • 宽绰 ਉਚਾਰਨ 宽绰 [zh]
 • 泼辣 ਉਚਾਰਨ 泼辣 [zh]
 • 里头 ਉਚਾਰਨ 里头 [zh]
 • 唧哝 ਉਚਾਰਨ 唧哝 [zh]
 • 榫头 ਉਚਾਰਨ 榫头 [zh]
 • 浪头 ਉਚਾਰਨ 浪头 [zh]
 • 近乎 ਉਚਾਰਨ 近乎 [zh]
 • 实落 ਉਚਾਰਨ 实落 [zh]
 • 褥子 ਉਚਾਰਨ 褥子 [zh]
 • 卖弄 ਉਚਾਰਨ 卖弄 [zh]
 • 席子 ਉਚਾਰਨ 席子 [gan]
 • 垫子 ਉਚਾਰਨ 垫子 [zh]
 • 笼嘴 ਉਚਾਰਨ 笼嘴 [zh]
 • 凳子 ਉਚਾਰਨ 凳子 [zh]
 • 陪房 ਉਚਾਰਨ 陪房 [zh]
 • 苦处 ਉਚਾਰਨ 苦处 [zh]
 • 干巴 ਉਚਾਰਨ 干巴 [zh]
 • 搭腰 ਉਚਾਰਨ 搭腰 [zh]
 • 救应 ਉਚਾਰਨ 救应 [zh]
 • 弓子 ਉਚਾਰਨ 弓子 [zh]
 • 瘤子 ਉਚਾਰਨ 瘤子 [zh]
 • 机灵 ਉਚਾਰਨ 机灵 [zh]
 • 激灵 ਉਚਾਰਨ 激灵 [zh]
 • 痢疾 ਉਚਾਰਨ 痢疾 [zh]
 • 杠杠 ਉਚਾਰਨ 杠杠 [zh]
 • 叫唤 ਉਚਾਰਨ 叫唤 [zh]
 • 妹夫 ਉਚਾਰਨ 妹夫 [zh]
 • 兴头 ਉਚਾਰਨ 兴头 [zh]
 • 活计 ਉਚਾਰਨ 活计 [zh]
 • 呱嗒 ਉਚਾਰਨ 呱嗒 [zh]
 • 铜匠 ਉਚਾਰਨ 铜匠 [zh]
 • 卡子 ਉਚਾਰਨ 卡子 [zh]
 • 颤悠 ਉਚਾਰਨ 颤悠 [zh]
 • 王爷 ਉਚਾਰਨ 王爷 [zh]
 • 佛爷 ਉਚਾਰਨ 佛爷 [zh]
 • 忌妒 ਉਚਾਰਨ 忌妒 [zh]
 • 飘悠 ਉਚਾਰਨ 飘悠 [zh]
 • 鲜亮 ਉਚਾਰਨ 鲜亮 [zh]
 • 撮合 ਉਚਾਰਨ 撮合 [zh]
 • 虱子 ਉਚਾਰਨ 虱子 [zh]
 • 勾搭 ਉਚਾਰਨ 勾搭 [zh]
 • 来得 ਉਚਾਰਨ 来得 [zh]
 • 盖头 ਉਚਾਰਨ 盖头 [zh]
 • 褂子 ਉਚਾਰਨ 褂子 [gan]
 • 妃子 ਉਚਾਰਨ 妃子 [zh]
 • 厨子 ਉਚਾਰਨ 厨子 [zh]
 • 磕打 ਉਚਾਰਨ 磕打 [zh]
 • 猜摸 ਉਚਾਰਨ 猜摸 [zh]
 • 絮烦 ਉਚਾਰਨ 絮烦 [zh]
 • 动静 ਉਚਾਰਨ 动静 [zh]
 • 排揎 ਉਚਾਰਨ 排揎 [zh]
 • 踢蹬 ਉਚਾਰਨ 踢蹬 [zh]
 • 气性 ਉਚਾਰਨ 气性 [zh]
 • 少爷 ਉਚਾਰਨ 少爷 [zh]
 • 细挑 ਉਚਾਰਨ 细挑 [zh]
 • 平正 ਉਚਾਰਨ 平正 [zh]
 • 畜类 ਉਚਾਰਨ 畜类 [zh]
 • 乜斜 ਉਚਾਰਨ 乜斜 [zh]
 • 胳臂 ਉਚਾਰਨ 胳臂 [zh]
 • 帘子 ਉਚਾਰਨ 帘子 [zh]
 • 念叨 ਉਚਾਰਨ 念叨 [zh]
 • 老实 ਉਚਾਰਨ 老实 [wuu]
 • 见识 ਉਚਾਰਨ 见识 [wuu]
 • 亮堂 ਉਚਾਰਨ 亮堂 [zh]
 • 槽坊 ਉਚਾਰਨ 槽坊 [zh]
 • 麸子 ਉਚਾਰਨ 麸子 [zh]
 • 盘缠 ਉਚਾਰਨ 盘缠 [zh]
 • 锅饼 ਉਚਾਰਨ 锅饼 [zh]
 • 皮匠 ਉਚਾਰਨ 皮匠 [zh]
 • 麻秸 ਉਚਾਰਨ 麻秸 [zh]
 • 姑父 ਉਚਾਰਨ 姑父 [zh]
 • 撺弄 ਉਚਾਰਨ 撺弄 [zh]
 • 脑子 ਉਚਾਰਨ 脑子 [zh]