ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

二字疊

二字疊 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 二 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 林 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 多 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 炎 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 从 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 哥 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 喆 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 昌 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 双 ਉਚਾਰਨ
  [hak]
 • 比 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 圭 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 朋 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 爻 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 棗 ਉਚਾਰਨ
  [nan]
 • 絲 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 棘 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 囍 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 競 ਉਚਾਰਨ
  [nan]
 • 赫 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 艸 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 卄 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 槑 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 屾 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 奻 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 皕 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 巜 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 兢 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 孖 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 吅 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 龖 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 芻 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 昍 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 砳 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 亖 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 虤 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 雔 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 戔 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 秝 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 兟 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 幵 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 竝 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 豩 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 牪 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 賏 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 玨 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 聑 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 踀 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 覞 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 玆 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 甡 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 䖵 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 㚡 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㯥 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㱛 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㣈 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㲎 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㝇 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 䲆 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㸞 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㹜 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㼌 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㽬 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㿟 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 䀠 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [zh | yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 䎜 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 䡛 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 䣈 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 䪭 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 辡 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 祘 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 炏 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 歰 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 竸 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 斦 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 弜 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 夶 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 誩 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [zh | yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 厸 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㚘 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 鍂 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 騳 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 兓 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㐨 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㐩 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㒭 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㒹 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 㚁 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ