ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

动词

动词 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 食 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 讲 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 炸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 蒸 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 作死 ਉਚਾਰਨ 作死 [wuu]
 • 逃亡 ਉਚਾਰਨ 逃亡 [ja]
 • 藏 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 杀 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 屙屎 ਉਚਾਰਨ 屙屎 [hsn]
 • 炒 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 扩展 ਉਚਾਰਨ 扩展 [zh]
 • 朗读 ਉਚਾਰਨ 朗读 [zh]
 • 装饰 ਉਚਾਰਨ 装饰 [wuu]
 • 舐 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 踩 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 诠释 ਉਚਾਰਨ 诠释 [zh]
 • 堪称 ਉਚਾਰਨ 堪称 [zh]
 • 歼灭 ਉਚਾਰਨ 歼灭 [yue]
 • 屙 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 捶打 ਉਚਾਰਨ 捶打 [zh]
 • 加官 ਉਚਾਰਨ 加官 [zh]
 • 拌 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 陪侍 ਉਚਾਰਨ 陪侍 [wuu]
 • 主辦 ਉਚਾਰਨ 主辦 [zh]
 • 共枕 ਉਚਾਰਨ 共枕 [zh]
 • 铲雪 ਉਚਾਰਨ 铲雪 [zh]
 • 称颂 ਉਚਾਰਨ 称颂 [zh]
 • 撰写 ਉਚਾਰਨ 撰写 [zh]
 • 许愿 ਉਚਾਰਨ 许愿 [zh]
 • 猜忌 ਉਚਾਰਨ 猜忌 [zh]
 • 讹 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 沕水 ਉਚਾਰਨ 沕水 [hak]
 • 捍卫 ਉਚਾਰਨ 捍卫 [zh]
 • 出柜 ਉਚਾਰਨ 出柜 [zh]
 • 轧苗头 ਉਚਾਰਨ 轧苗头 [wuu]
 • 激发 ਉਚਾਰਨ 激发 [zh]
 • 瘞 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 转变 ਉਚਾਰਨ 转变 [zh]
 • 还原 ਉਚਾਰਨ 还原 [zh]
 • 还愿 ਉਚਾਰਨ 还愿 [zh]
 • 锤炼 ਉਚਾਰਨ 锤炼 [nan]
 • 称帝 ਉਚਾਰਨ 称帝 [zh]
 • 迫近 ਉਚਾਰਨ 迫近 [zh]
 • 容纳 ਉਚਾਰਨ 容纳 [zh]
 • 稍逊 ਉਚਾਰਨ 稍逊 [zh]
 • 冇有 ਉਚਾਰਨ 冇有 [gan]
 • 减震 ਉਚਾਰਨ 减震 [zh]
 • 酬酢 ਉਚਾਰਨ 酬酢 [zh]
 • 借鉴 ਉਚਾਰਨ 借鉴 [zh]
 • 防震 ਉਚਾਰਨ 防震 [zh]
 • 齖 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 破镜重圆 ਉਚਾਰਨ 破镜重圆 [zh]
 • 淴浴 ਉਚਾਰਨ 淴浴 [wuu]
 • 还俗 ਉਚਾਰਨ 还俗 [zh]
 • 煮/炖 ਉਚਾਰਨ 煮/炖 [zh]
 • 召唤 ਉਚਾਰਨ 召唤 [zh]
 • 扩充 ਉਚਾਰਨ 扩充 [zh]
 • 眏牛 ਉਚਾਰਨ 眏牛 [gan]