ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

古墳時代

古墳時代 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 安康 ਉਚਾਰਨ 安康 [zh]
 • 仁徳 ਉਚਾਰਨ 仁徳 [ja]
 • 反正 ਉਚਾਰਨ 反正 [zh]
 • 雄略 ਉਚਾਰਨ 雄略 [ja]
 • 宣化 ਉਚਾਰਨ 宣化 [zh]
 • 清寧 ਉਚਾਰਨ 清寧 [ja]
 • 崇峻 ਉਚਾਰਨ 崇峻 [ja]
 • 用明 ਉਚਾਰਨ 用明 [ja]
 • 顕宗 ਉਚਾਰਨ 顕宗 [ja]
 • 安閑 ਉਚਾਰਨ 安閑 [ja]
 • 履中 ਉਚਾਰਨ 履中 [ja]
 • 欽明 ਉਚਾਰਨ 欽明 [ja]
 • 敏達 ਉਚਾਰਨ 敏達 [ja]
 • 継体 ਉਚਾਰਨ 継体 [ja]
 • 應神 (応神) ਉਚਾਰਨ 應神 (応神) [ja]
 • 允恭 ਉਚਾਰਨ 允恭 [ja]
 • 武烈 ਉਚਾਰਨ 武烈 [ja]
 • 仁賢 ਉਚਾਰਨ 仁賢 [ja]