ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

四書五經

四書五經 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 大学 ਉਚਾਰਨ 大学 [ja]
 • 孟子 ਉਚਾਰਨ 孟子 [ja]
 • 中庸 ਉਚਾਰਨ 中庸 [zh]
 • 大學 ਉਚਾਰਨ 大學 [zh]
 • 论语 ਉਚਾਰਨ 论语 [zh]
 • 诗经 ਉਚਾਰਨ 诗经 [zh]
 • 周易 ਉਚਾਰਨ 周易 [yue]
 • 礼记 ਉਚਾਰਨ 礼记 [zh]
 • 禮記 ਉਚਾਰਨ 禮記 [yue]
 • 論語 ਉਚਾਰਨ 論語 [ja]
 • 詩經 ਉਚਾਰਨ 詩經 [zh]
 • 樂經 ਉਚਾਰਨ 樂經 [yue]
 • 春秋 ਉਚਾਰਨ 春秋 [zh]
 • 尚書 ਉਚਾਰਨ 尚書 [zh]
 • 尚书 ਉਚਾਰਨ 尚书 [zh]