ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

客語天文地理

客語天文地理 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 沙 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 光 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 星 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 天空 ਉਚਾਰਨ 天空 [zh]
 • 火山 ਉਚਾਰਨ 火山 [ja]
 • 日头 ਉਚਾਰਨ 日头 [wuu]
 • 冰 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 泥土 ਉਚਾਰਨ 泥土 [zh]
 • 气 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 云 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 月光 ਉਚਾਰਨ 月光 [ja]
 • 泥沙 ਉਚਾਰਨ 泥沙 [wuu]
 • 风 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 山林 ਉਚਾਰਨ 山林 [hak]
 • 大水 ਉਚਾਰਨ 大水 [ja]
 • 半天 ਉਚਾਰਨ 半天 [zh]
 • 天弓 ਉਚਾਰਨ 天弓 [ja]
 • 天地 ਉਚਾਰਨ 天地 [zh]
 • 南风 ਉਚਾਰਨ 南风 [zh]
 • 冈 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 山窝 ਉਚਾਰਨ 山窝 [hak]
 • 白泥 ਉਚਾਰਨ 白泥 [hak]
 • 泥竉 ਉਚਾਰਨ 泥竉 [hak]
 • 红泥 ਉਚਾਰਨ 红泥 [hak]
 • 雷公 ਉਚਾਰਨ 雷公 [hak]
 • 岭岗 ਉਚਾਰਨ 岭岗 [hak]
 • 白沙 ਉਚਾਰਨ 白沙 [zh]
 • 火蛇 ਉਚਾਰਨ 火蛇 [hak]
 • 大风 ਉਚਾਰਨ 大风 [hak]
 • 露水 ਉਚਾਰਨ 露水 [wuu]
 • 星宿 ਉਚਾਰਨ 星宿 [hak]
 • 大山嶂 ਉਚਾਰਨ 大山嶂 [hak]
 • 青影 ਉਚਾਰਨ 青影 [hak]
 • 烂泥 ਉਚਾਰਨ 烂泥 [hak]
 • 乌泥 ਉਚਾਰਨ 乌泥 [hak]
 • 黄泥 ਉਚਾਰਨ 黄泥 [hak]
 • 高冚 ਉਚਾਰਨ 高冚 [hak]
 • 山岭 ਉਚਾਰਨ 山岭 [hak]
 • 山坳 ਉਚਾਰਨ 山坳 [hak]
 • 泥浆 ਉਚਾਰਨ 泥浆 [hak]
 • 咸泥 ਉਚਾਰਨ 咸泥 [hak]
 • 泥尘 ਉਚਾਰਨ 泥尘 [hak]
 • 輋岭 ਉਚਾਰਨ 輋岭 [hak]
 • 松泥 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 松泥 [hak] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ