ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

客语字词(Hakka words)

客语字词(Hakka words) ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 先生 ਉਚਾਰਨ 先生 [ja]
 • 新聞 ਉਚਾਰਨ 新聞 [ja]
 • 德國 ਉਚਾਰਨ 德國 [yue]
 • 昼夜 ਉਚਾਰਨ 昼夜 [wuu]
 • 今朝 ਉਚਾਰਨ 今朝 [wuu]
 • 日头 ਉਚਾਰਨ 日头 [wuu]
 • 阿斗 ਉਚਾਰਨ 阿斗 [hak]
 • 前年 ਉਚਾਰਨ 前年 [zh]
 • 鸡嫲 ਉਚਾਰਨ 鸡嫲 [hak]
 • 阿叔 ਉਚਾਰਨ 阿叔 [wuu]
 • 阿姊 ਉਚਾਰਨ 阿姊 [wuu]
 • 阿爸 ਉਚਾਰਨ 阿爸 [wuu]
 • 阿哥 ਉਚਾਰਨ 阿哥 [wuu]
 • 猴子 ਉਚਾਰਨ 猴子 [zh]
 • 金陵 ਉਚਾਰਨ 金陵 [hak]
 • 人客 ਉਚਾਰਨ 人客 [wuu]
 • 阿公 ਉਚਾਰਨ 阿公 [yue]
 • 客语 ਉਚਾਰਨ 客语 [hak]
 • 睡目 ਉਚਾਰਨ 睡目 [hak]
 • 家官 ਉਚਾਰਨ 家官 [hak]
 • 新婄 ਉਚਾਰਨ 新婄 [hak]
 • 日頭 ਉਚਾਰਨ 日頭 [yue]
 • 鴛鴦 ਉਚਾਰਨ 鴛鴦 [zh]
 • 一得一失 ਉਚਾਰਨ 一得一失 [ja]
 • 月光 ਉਚਾਰਨ 月光 [ja]
 • 洪秀全 ਉਚਾਰਨ 洪秀全 [zh]
 • 金茂大厦 ਉਚਾਰਨ 金茂大厦 [zh]
 • 元宵节 ਉਚਾਰਨ 元宵节 [zh]
 • 头先 ਉਚਾਰਨ 头先 [hak]
 • 烏合之衆 ਉਚਾਰਨ 烏合之衆 [ja]
 • 索 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 阿姑 ਉਚਾਰਨ 阿姑 [wuu]
 • 舅公 ਉਚਾਰਨ 舅公 [wuu]
 • 阿嫲 ਉਚਾਰਨ 阿嫲 [yue]
 • 戆嫲 ਉਚਾਰਨ 戆嫲 [hak]
 • 老弟 ਉਚਾਰਨ 老弟 [hak]
 • 今晡日 ਉਚਾਰਨ 今晡日 [hak]
 • 上昼 ਉਚਾਰਨ 上昼 [hak]
 • 前日 ਉਚਾਰਨ 前日 [cjy]
 • 阿婆 ਉਚਾਰਨ 阿婆 [wuu]
 • 赛龙舟 ਉਚਾਰਨ 赛龙舟 [hak]
 • 双子塔 ਉਚਾਰਨ 双子塔 [hak]
 • 好好先生 ਉਚਾਰਨ 好好先生 [hak]
 • 龙王 ਉਚਾਰਨ 龙王 [zh]
 • 屋下 ਉਚਾਰਨ 屋下 [hak]
 • 擤濞 ਉਚਾਰਨ 擤濞 [hak]
 • 细姑丈 ਉਚਾਰਨ 细姑丈 [hak]
 • 为老不尊 ਉਚਾਰਨ 为老不尊 [hak]
 • 晏晝 ਉਚਾਰਨ 晏晝 [yue]
 • 地王大厦 ਉਚਾਰਨ 地王大厦 [hak]
 • 當晝 ਉਚਾਰਨ 當晝 [hak]
 • 大舅 ਉਚਾਰਨ 大舅 [hak]
 • 汝兜 ਉਚਾਰਨ 汝兜 [hak]
 • 阿姆 ਉਚਾਰਨ 阿姆 [wuu]
 • 窗門 ਉਚਾਰਨ 窗門 [wuu]
 • 食朝 ਉਚਾਰਨ 食朝 [hak]
 • 身土不二 ਉਚਾਰਨ 身土不二 [hak]
 • 外背 ਉਚਾਰਨ 外背 [hak]
 • 过年 ਉਚਾਰਨ 过年 [zh]
 • 客家土楼 ਉਚਾਰਨ 客家土楼 [hak]
 • 吉隆坡 ਉਚਾਰਨ 吉隆坡 [yue]
 • 伯婆 ਉਚਾਰਨ 伯婆 [wuu]
 • 阿伯 ਉਚਾਰਨ 阿伯 [wuu]
 • 擎 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 旧年 ਉਚਾਰਨ 旧年 [zh]
 • 文锦渡 ਉਚਾਰਨ 文锦渡 [hak]
 • 今晚夜 ਉਚਾਰਨ 今晚夜 [hak]
 • 比亚迪 ਉਚਾਰਨ 比亚迪 [hak]
 • 知人 ਉਚਾਰਨ 知人 [ja]
 • 月光光 ਉਚਾਰਨ 月光光 [hak]
 • 后生 ਉਚਾਰਨ 后生 [wuu]
 • 嚎婆 ਉਚਾਰਨ 嚎婆 [hak]
 • 客家电视台 ਉਚਾਰਨ 客家电视台 [hak]
 • 舅娘 ਉਚਾਰਨ 舅娘 [zh]
 • 李敏镐 ਉਚਾਰਨ 李敏镐 [hak]
 • 嘬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 戆古 ਉਚਾਰਨ 戆古 [hak]
 • 姨婆 ਉਚਾਰਨ 姨婆 [wuu]
 • 山打根 ਉਚਾਰਨ 山打根 [hak]
 • 客家米酒 ਉਚਾਰਨ 客家米酒 [hak]
 • 太公 ਉਚਾਰਨ 太公 [wuu]
 • 鹞婆 ਉਚਾਰਨ 鹞婆 [hak]
 • 斗湖 ਉਚਾਰਨ 斗湖 [hak]
 • 相罵 ਉਚਾਰਨ 相罵 [hak]
 • 莲花 ਉਚਾਰਨ 莲花 [hak]
 • 福建土楼 ਉਚਾਰਨ 福建土楼 [hak]
 • 發夢 ਉਚਾਰਨ 發夢 [hak]
 • 憨古 ਉਚਾਰਨ 憨古 [hak]
 • 龙船 ਉਚਾਰਨ 龙船 [zh]
 • 曾宝仪 ਉਚਾਰਨ 曾宝仪 [hak]
 • 今下 ਉਚਾਰਨ 今下 [hak]
 • 嗙 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 劳动力 ਉਚਾਰਨ 劳动力 [hak]
 • 虾兵蟹将 ਉਚਾਰਨ 虾兵蟹将 [wuu]
 • 牛嫲 ਉਚਾਰਨ 牛嫲 [hak]
 • 伯公 ਉਚਾਰਨ 伯公 [wuu]
 • 下昼 ਉਚਾਰਨ 下昼 [hak]
 • 食水 ਉਚਾਰਨ 食水 [yue]
 • 叔公 ਉਚਾਰਨ 叔公 [wuu]
 • 时辰 ਉਚਾਰਨ 时辰 [zh]