ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

對物件嘅形容詞

對物件嘅形容詞 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 大 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 高 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 重 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 矮 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 短 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 長 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 慢 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 快 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 幼 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 粗 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 細 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 輕 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 扁 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 漲 ਉਚਾਰਨ [yue]