ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

常用字

常用字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 我 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 人 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 水 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 葉 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 你 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 日 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 花 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 六 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 三 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 月 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 四 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 五 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 家 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 七 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 去 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 是 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 愛 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 女 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 吃 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 木 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 船 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 左 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 私 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 春 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 山 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 冷 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 石 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 心 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 大 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 西 ਉਚਾਰਨ 西 [ja]
 • 他 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 力 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 本 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 行 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 酒 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 青 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 正 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 空 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 的 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 馬 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 好 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 小 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 海 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 手 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 高 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 上 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 年 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 百 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 千 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 口 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 不 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 足 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 魚 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 天 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 下 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 右 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 中 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 母 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 前 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 生 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 分 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 田 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 有 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 東 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 草 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 夜 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 包 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 風 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 文 ਉਚਾਰਨ [nan]
 • 請 ਉਚਾਰਨ [nan]
 • 服 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 想 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 角 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 能 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 也 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 方 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 菜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 秦 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 光 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 子 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 神 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 雲 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 和 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 幹 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 客 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 笑 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 死 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 等 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 元 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 表 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 次 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 色 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 都 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 村 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 入 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 老 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 越 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 布 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 房 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 了 ਉਚਾਰਨ [zh]