ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

常用字

常用字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 七 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 三 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 上 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 下 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 不 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 不 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 世 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 並 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 中 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 主 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 之 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 也 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 了 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 了 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 事 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 于 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 互 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 五 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 些 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 亞 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 交 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 京 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 人 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 什 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 仍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 他 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 代 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 令 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 以 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 件 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 企 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 似 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 但 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 位 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 住 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 作 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 你 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 使 ਉਚਾਰਨ 使 [zh]
 • 來 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 來 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 例 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 供 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 依 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 便 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 俗 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 保 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 信 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 修 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 個 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 們 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 值 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 做 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 停 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 備 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 僅 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 價 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 優 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 元 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 充 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 兆 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 先 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 光 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 克 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 兒 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 入 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 內 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 全 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 兩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 兩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 公 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 六 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 共 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 兵 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 其 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 具 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 再 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 冷 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 准 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 出 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 分 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 刑 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 初 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 判 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 別 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 利 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 利 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 到 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 制 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 前 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 剎 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 副 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 創 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 劃 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 劑 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 力 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 力 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 功 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 加 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 助 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 動 ਉਚਾਰਨ [ja]