ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

常用字

常用字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 色 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 物 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 布 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 等 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 村 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 台 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 位 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 面 ਉਚਾਰਨ [nan]
 • 次 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 雲 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 外 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 道 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 死 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 和 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 江 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 事 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 元 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 住 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 很 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 定 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 目 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 用 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 重 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 自 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 都 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 又 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 全 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 程 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 席 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 在 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 真 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 安 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 活 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 形 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 落 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 品 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 相 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 知 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 點 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 才 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 為 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 就 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 氧 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 出 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 指 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 路 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 南 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 無 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 管 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 之 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 明 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 油 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 最 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 間 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 古 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 可 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 後 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 教 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 得 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 粉 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 門 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 象 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 黑 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 看 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 要 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 只 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 錢 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 走 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 美 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 裏 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 理 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 向 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 反 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 陸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 长 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 欠 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 信 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 加 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 多 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 時 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 期 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 民 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 然 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 著 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 動 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 投 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 利 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 接 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 少 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 直 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 成 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 兩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 組 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 系 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 呢 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 字 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 未 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 做 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鐵 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 黃 ਉਚਾਰਨ [yue]