ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

常用字

常用字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 談 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 圖 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 造 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 注 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 每 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 河 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 應 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 統 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 特 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 初 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 深 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 漢 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 並 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 共 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 育 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 習 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 庚 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 跟 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 留 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 靠 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 體 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 報 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 供 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鋼 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 功 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 塊 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 袁 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 們 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 換 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 于 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 沖 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 料 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 拉 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 院 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 克 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 感 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 至 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 兩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 社 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 失 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 己 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 負 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 減 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 树 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 適 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 機 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 蘇 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 財 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 衛 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 聲 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 頻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 達 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 範 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 業 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 幼 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 從 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 士 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 铺 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 關 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 器 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 經 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 還 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 苦 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 素 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 友 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 題 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 極 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 決 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 修 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 項 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 控 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 戰 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 責 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 變 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 區 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 麼 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 策 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 完 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 內 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 甲 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 革 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 醫 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 封 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 告 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 收 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 距 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 卻 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 規 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 圓 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 效 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 絕 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 述 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 察 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 不 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 依 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 使 ਉਚਾਰਨ 使 [zh]
 • 片 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 治 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 設 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 承 ਉਚਾਰਨ [yue]