ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

常用字

常用字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 益 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 現 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 承 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 員 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 片 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 技 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 數 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 不 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 爾 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 輸 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 氣 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 准 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 考 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 視 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 講 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 洋 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 惡 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 縣 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 計 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 委 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 興 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 突 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 例 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 使 ਉਚਾਰਨ 使 [zh]
 • 領 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 絲 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 餘 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 脫 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 某 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 屬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 當 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 勢 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 惠 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 寶 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 褐 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 配 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 般 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 農 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 際 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 壓 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 支 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 樣 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 護 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 備 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 汽 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 始 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 剎 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 狀 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 挨 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 派 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 抗 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 摘 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 吸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 緊 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蠟 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 票 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 燒 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 織 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 采 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 雙 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 充 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 基 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 輕 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 較 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 廣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 仍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 逐 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 據 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 廠 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 增 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 兒 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 防 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 止 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 聚 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 俗 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 金 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 產 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 均 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 了 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 堅 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 具 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 礎 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 難 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 徑 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 環 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 藝 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 央 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 斯 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 實 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 廳 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 盘 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 材 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 宣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 集 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 固 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 批 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 值 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 礦 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 企 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 檢 ਉਚਾਰਨ [yue]