ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

常用字

常用字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 利 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 眾 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 妒 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 舉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 勞 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 易 (jik6) ਉਚਾਰਨ 易 (jik6) [wuu]
 • 識 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 複 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 行 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 詬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 來 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 登 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 什 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 誶 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 盜 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 析 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 贈 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 互 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 閒 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 廢 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 另 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 雖 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 持 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 猝 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 幫 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 戀 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 理 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 頂 (ding2) ਉਚਾਰਨ 頂 (ding2) [wuu]
 • 緝 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 營 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 轎 ਉਚਾਰਨ [yue]