ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

常見植物

常見植物 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 百合 ਉਚਾਰਨ 百合 [ja]
 • 玫瑰 ਉਚਾਰਨ 玫瑰 [zh]
 • 菊花 ਉਚਾਰਨ 菊花 [zh]
 • 水仙 ਉਚਾਰਨ 水仙 [zh]
 • 相思 ਉਚਾਰਨ 相思 [ja]
 • 桃花 ਉਚਾਰਨ 桃花 [zh]
 • 仙人掌 ਉਚਾਰਨ 仙人掌 [ja]
 • 金銀花 ਉਚਾਰਨ 金銀花 [yue]
 • 杜鵑 ਉਚਾਰਨ 杜鵑 [ja]
 • 蘭花 ਉਚਾਰਨ 蘭花 [nan]
 • 秋海棠 ਉਚਾਰਨ 秋海棠 [ja]
 • 洋紫荊 ਉਚਾਰਨ 洋紫荊 [yue]
 • 秋楓 ਉਚਾਰਨ 秋楓 [yue]
 • 羅漢松 ਉਚਾਰਨ 羅漢松 [yue]
 • 大葉相思 ਉਚਾਰਨ 大葉相思 [yue]
 • 黃桐 ਉਚਾਰਨ 黃桐 [yue]
 • 鐵線蕨 ਉਚਾਰਨ 鐵線蕨 [yue]
 • 木棉 ਉਚਾਰਨ 木棉 [yue]
 • 土沉香 ਉਚਾਰਨ 土沉香 [yue]
 • 木荷 ਉਚਾਰਨ 木荷 [yue]
 • 五月茶 ਉਚਾਰਨ 五月茶 [yue]
 • 劍蘭 ਉਚਾਰਨ 劍蘭 [yue]
 • 黃槐 ਉਚਾਰਨ 黃槐 [yue]
 • 水翁 ਉਚਾਰਨ 水翁 [yue]
 • 算盤子 ਉਚਾਰਨ 算盤子 [yue]
 • 九節 ਉਚਾਰਨ 九節 [yue]
 • 雞眼藤 ਉਚਾਰਨ 雞眼藤 [yue]
 • 馬尾松 ਉਚਾਰਨ 馬尾松 [zh]
 • 紫羅蘭 ਉਚਾਰਨ 紫羅蘭 [yue]
 • 山蒲桃 ਉਚਾਰਨ 山蒲桃 [yue]
 • 朱纓花 ਉਚਾਰਨ 朱纓花 [yue]
 • 樟樹 ਉਚਾਰਨ 樟樹 [yue]
 • 蒲桃 ਉਚਾਰਨ 蒲桃 [yue]
 • 海芒果 ਉਚਾਰਨ 海芒果 [yue]
 • 虎尾蘭 ਉਚਾਰਨ 虎尾蘭 [yue]