ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

平安時代

平安時代 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 朱雀 ਉਚਾਰਨ 朱雀 [ja]
 • 平城 ਉਚਾਰਨ 平城 [ja]
 • 安徳天皇 ਉਚਾਰਨ 安徳天皇 [ja]
 • 村上 ਉਚਾਰਨ 村上 [ja]
 • 安德 (安徳) ਉਚਾਰਨ 安德 (安徳) [ja]
 • 村上天皇 ਉਚਾਰਨ 村上天皇 [ja]
 • 更衣 ਉਚਾਰਨ 更衣 [ja]
 • 白河 ਉਚਾਰਨ 白河 [ja]
 • 醍醐 ਉਚਾਰਨ 醍醐 [ja]
 • 嵯峨 ਉਚਾਰਨ 嵯峨 [ja]
 • 三條 ਉਚਾਰਨ 三條 [ja]
 • 光孝 ਉਚਾਰਨ 光孝 [ja]
 • 陽成 ਉਚਾਰਨ 陽成 [ja]
 • 圓融 (円融) ਉਚਾਰਨ 圓融 (円融) [ja]
 • 後朱雀 ਉਚਾਰਨ 後朱雀 [ja]
 • 一條 (一条) ਉਚਾਰਨ 一條 (一条) [ja]
 • 近衞 ਉਚਾਰਨ 近衞 [ja]
 • 後三條 ਉਚਾਰਨ 後三條 [ja]
 • 堀河 ਉਚਾਰਨ 堀河 [ja]
 • 清和 ਉਚਾਰਨ 清和 [ja]
 • 淳和 ਉਚਾਰਨ 淳和 [ja]
 • 崇德 ਉਚਾਰਨ 崇德 [ja]
 • 後白河 ਉਚਾਰਨ 後白河 [ja]
 • 後冷泉 ਉਚਾਰਨ 後冷泉 [ja]
 • 仁明 ਉਚਾਰਨ 仁明 [ja]
 • 花山 ਉਚਾਰਨ 花山 [ja]
 • 宇多 ਉਚਾਰਨ 宇多 [ja]
 • 文徳 ਉਚਾਰਨ 文徳 [ja]
 • 六條 ਉਚਾਰਨ 六條 [ja]
 • 冷泉 ਉਚਾਰਨ 冷泉 [ja]
 • 鳥羽 ਉਚਾਰਨ 鳥羽 [ja]
 • 高倉 ਉਚਾਰਨ 高倉 [ja]
 • 中宮 ਉਚਾਰਨ 中宮 [ja]
 • 後一條 ਉਚਾਰਨ 後一條 [ja]
 • 二條 ਉਚਾਰਨ 二條 [ja]
 • 桓武 ਉਚਾਰਨ 桓武 [ja]