ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

数字

数字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 11 ਉਚਾਰਨ 11 [en]
 • 一 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 13 ਉਚਾਰਨ 13 [ru]
 • 4 ਉਚਾਰਨ 4 [en]
 • двенадцать ਉਚਾਰਨ двенадцать [ru]
 • 六 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 三 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 四 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 五 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 七 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 1984 ਉਚਾਰਨ 1984 [eo]
 • 2012 ਉਚਾਰਨ 2012 [pt]
 • 22 ਉਚਾਰਨ 22 [en]
 • 10000 ਉਚਾਰਨ 10000 [uz]
 • 28 ਉਚਾਰਨ 28 [es]
 • 2011 ਉਚਾਰਨ 2011 [ja]
 • 27 ਉਚਾਰਨ 27 [en]
 • 29 ਉਚਾਰਨ 29 [fr]
 • 零 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 42 ਉਚਾਰਨ 42 [fr]
 • 110 ਉਚਾਰਨ 110 [en]
 • 0123456789 ਉਚਾਰਨ 0123456789 [ja]
 • nana (七) ਉਚਾਰਨ nana (七) [ja]
 • ichi (一) ਉਚਾਰਨ ichi (一) [ja]
 • 100 000 000 ਉਚਾਰਨ 100 000 000 [yue]
 • 2006 ਉਚਾਰਨ 2006 [de]
 • 123 ਉਚਾਰਨ 123 [el]
 • 100000 ਉਚਾਰਨ 100000 [pt]
 • 100 000 ਉਚਾਰਨ 100 000 [pl]
 • hachi (八) ਉਚਾਰਨ hachi (八) [ja]
 • ku (九) ਉਚਾਰਨ ku (九) [ja]
 • 10001 ਉਚਾਰਨ 10001 [vi]
 • 七百 ਉਚਾਰਨ 七百 [yue]
 • 六百 ਉਚਾਰਨ 六百 [ja]
 • 400000 ਉਚਾਰਨ 400000 [fr]
 • shi (四) ਉਚਾਰਨ shi (四) [ja]
 • 111 ਉਚਾਰਨ 111 [uz]
 • shichi (七) ਉਚਾਰਨ shichi (七) [ja]
 • ni (二) ਉਚਾਰਨ ni (二) [ja]
 • 1802 ਉਚਾਰਨ 1802 [cs]
 • kyū (九) ਉਚਾਰਨ kyū (九) [ja]
 • 124 ਉਚਾਰਨ 124 [ja]
 • 12068 ਉਚਾਰਨ 12068 [ja]
 • roku (六) ਉਚਾਰਨ roku (六) [ja]
 • 21069 ਉਚਾਰਨ 21069 [ja]
 • 2458 ਉਚਾਰਨ 2458 [ja]
 • 1111 ਉਚਾਰਨ 1111 [ja]
 • 11007 ਉਚਾਰਨ 11007 [ja]
 • san (三) ਉਚਾਰਨ san (三) [ja]
 • 225400 ਉਚਾਰਨ 225400 [ja]
 • 1168 ਉਚਾਰਨ 1168 [ja]
 • 2357 ਉਚਾਰਨ 2357 [ja]
 • 廿 (二十) ਉਚਾਰਨ 廿 (二十) [ja]
 • 2050 ਉਚਾਰਨ 2050 [cs]
 • go (五) ਉਚਾਰਨ go (五) [ja]
 • jū (十) ਉਚਾਰਨ jū (十) [ja]
 • 630 ਉਚਾਰਨ 630 [cs]
 • 1530 ਉਚਾਰਨ 1530 [cs]
 • 壱 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 参 (三) ਉਚਾਰਨ 参 (三) [ja]
 • 4442 ਉਚਾਰਨ 4442 [ja]
 • yon (四) ਉਚਾਰਨ yon (四) [ja]
 • 458632 ਉਚਾਰਨ 458632 [ja]
 • 弐 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 279 ਉਚਾਰਨ 279 [ja]
 • 812 ਉਚਾਰਨ 812 [ja]
 • 円周率 ਉਚਾਰਨ 円周率 [ja]
 • 9916 ਉਚਾਰਨ 9916 [ja]
 • 311 ਉਚਾਰਨ 311 [ja]
 • 45889 ਉਚਾਰਨ 45889 [ja]
 • 八万 ਉਚਾਰਨ 八万 [yue]
 • 九万 ਉਚਾਰਨ 九万 [yue]
 • 3287 ਉਚਾਰਨ 3287 [ja]
 • 一百萬 ਉਚਾਰਨ 一百萬 [yue]
 • 贰佰贰拾贰 ਉਚਾਰਨ 贰佰贰拾贰 [wuu]
 • 611 ਉਚਾਰਨ 611 [ja]
 • 4000000 ਉਚਾਰਨ 4000000 [ja]
 • 828480 ਉਚਾਰਨ 828480 [ja]
 • 8400000 ਉਚਾਰਨ 8400000 [ja]
 • 四十九 ਉਚਾਰਨ 四十九 [nan]
 • 5400000 ਉਚਾਰਨ 5400000 [ja]
 • 七万 ਉਚਾਰਨ 七万 [yue]
 • 84445 ਉਚਾਰਨ 84445 [ja]
 • 1617 ਉਚਾਰਨ 1617 [cs]
 • 伍 (五) ਉਚਾਰਨ 伍 (五) [ja]
 • 10^15 (千兆) ਉਚਾਰਨ 10^15 (千兆) [ja]
 • 拾 (十) ਉਚਾਰਨ 拾 (十) [ja]
 • 萬 (万) ਉਚਾਰਨ 萬 (万) [ja]
 • 918 ਉਚਾਰਨ 918 [ja]
 • 弐拾 (二十) ਉਚਾਰਨ 弐拾 (二十) [ja]
 • あとらす二十一 ਉਚਾਰਨ あとらす二十一 [ja]
 • 循環節 ਉਚਾਰਨ 循環節 [ja]