ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

数字

数字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 11 ਉਚਾਰਨ
  11 [en]
 • 一 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 13 ਉਚਾਰਨ
  13 [ru]
 • 4 ਉਚਾਰਨ
  4 [en]
 • 六 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 三 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 四 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 五 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 七 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 1984 ਉਚਾਰਨ
  1984 [eo]
 • 2012 ਉਚਾਰਨ
  2012 [en]
 • 22 ਉਚਾਰਨ
  22 [en]
 • двенадцать ਉਚਾਰਨ
  двенадцать [ru]
 • 28 ਉਚਾਰਨ
  28 [en]
 • 2011 ਉਚਾਰਨ
  2011 [ja]
 • 27 ਉਚਾਰਨ
  27 [ru]
 • 10000 ਉਚਾਰਨ
  10000 [lb]
 • 零 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 29 ਉਚਾਰਨ
  29 [fr]
 • 42 ਉਚਾਰਨ
  42 [fr]
 • 2006 ਉਚਾਰਨ
  2006 [eo]
 • 0123456789 ਉਚਾਰਨ
  0123456789 [ja]
 • ichi (一) ਉਚਾਰਨ
  ichi (一) [ja]
 • nana (七) ਉਚਾਰਨ
  nana (七) [ja]
 • 123 ਉਚਾਰਨ
  123 [el]
 • 100 000 000 ਉਚਾਰਨ
  100 000 000 [yue]
 • 100 000 ਉਚਾਰਨ
  100 000 [pl]
 • shichi (七) ਉਚਾਰਨ
  shichi (七) [ja]
 • 100000 ਉਚਾਰਨ
  100000 [tt]
 • hachi (八) ਉਚਾਰਨ
  hachi (八) [ja]
 • ku (九) ਉਚਾਰਨ
  ku (九) [ja]
 • shi (四) ਉਚਾਰਨ
  shi (四) [ja]
 • 400000 ਉਚਾਰਨ
  400000 [fr]
 • 六百 ਉਚਾਰਨ
  六百 [ja]
 • 2050 ਉਚਾਰਨ
  2050 [cs]
 • roku (六) ਉਚਾਰਨ
  roku (六) [ja]
 • 111 ਉਚਾਰਨ
  111 [ar]
 • 七百 ਉਚਾਰਨ
  七百 [yue]
 • 1802 ਉਚਾਰਨ
  1802 [cs]
 • 10001 ਉਚਾਰਨ
  10001 [vi]
 • kyū (九) ਉਚਾਰਨ
  kyū (九) [ja]
 • san (三) ਉਚਾਰਨ
  san (三) [ja]
 • ni (二) ਉਚਾਰਨ
  ni (二) [ja]
 • 1111 ਉਚਾਰਨ
  1111 [ja]
 • 12068 ਉਚਾਰਨ
  12068 [ja]
 • 21069 ਉਚਾਰਨ
  21069 [ja]
 • 2458 ਉਚਾਰਨ
  2458 [ja]
 • 11007 ਉਚਾਰਨ
  11007 [ja]
 • jū (十) ਉਚਾਰਨ
  jū (十) [ja]
 • 225400 ਉਚਾਰਨ
  225400 [ja]
 • 1168 ਉਚਾਰਨ
  1168 [ja]
 • 廿 (二十) ਉਚਾਰਨ
  廿 (二十) [ja]
 • yon (四) ਉਚਾਰਨ
  yon (四) [ja]
 • 2357 ਉਚਾਰਨ
  2357 [ja]
 • go (五) ਉਚਾਰਨ
  go (五) [ja]
 • 1530 ਉਚਾਰਨ
  1530 [cs]
 • 参 (三) ਉਚਾਰਨ
  参 (三) [ja]
 • 壱 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 4442 ਉਚਾਰਨ
  4442 [ja]
 • 4000000 ਉਚਾਰਨ
  4000000 [ja]
 • 弐 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 279 ਉਚਾਰਨ
  279 [ja]
 • 458632 ਉਚਾਰਨ
  458632 [ja]
 • 812 ਉਚਾਰਨ
  812 [ja]
 • 円周率 ਉਚਾਰਨ
  円周率 [ja]
 • 八万 ਉਚਾਰਨ
  八万 [yue]
 • 九万 ਉਚਾਰਨ
  九万 [yue]
 • 9916 ਉਚਾਰਨ
  9916 [ja]
 • 45889 ਉਚਾਰਨ
  45889 [ja]
 • 3287 ਉਚਾਰਨ
  3287 [ja]
 • 七万 ਉਚਾਰਨ
  七万 [yue]
 • 贰佰贰拾贰 ਉਚਾਰਨ
  贰佰贰拾贰 [wuu]
 • 828480 ਉਚਾਰਨ
  828480 [ja]
 • 四十九 ਉਚਾਰਨ
  四十九 [nan]
 • 5400000 ਉਚਾਰਨ
  5400000 [ja]
 • 8400000 ਉਚਾਰਨ
  8400000 [ja]
 • 84445 ਉਚਾਰਨ
  84445 [ja]
 • 伍 (五) ਉਚਾਰਨ
  伍 (五) [ja]
 • 1617 ਉਚਾਰਨ
  1617 [cs]
 • 萬 (万) ਉਚਾਰਨ
  萬 (万) [ja]
 • 10^15 (千兆) ਉਚਾਰਨ
  10^15 (千兆) [ja]
 • 拾 (十) ਉਚਾਰਨ
  拾 (十) [ja]
 • 918 ਉਚਾਰਨ
  918 [ja]
 • 弐拾 (二十) ਉਚਾਰਨ
  弐拾 (二十) [ja]
 • 一百萬 ਉਚਾਰਨ
  一百萬 [zh]
 • あとらす二十一 ਉਚਾਰਨ
  あとらす二十一 [ja]
 • 循環節 ਉਚਾਰਨ
  循環節 [ja]