ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

整十數單字

整十數單字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 十 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 正 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 千 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 百 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 廿 ਉਚਾਰਨ 廿 [wuu]
 • 進 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 卅 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 億 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 京 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 兆 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 溝 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 圓 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 萬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 垓 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 載 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 枯 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 拾 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 秭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 圩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 卄 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 佰 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 皕 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 樺 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 卌 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 穰 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 澗 ਉਚਾਰਨ [yue]