ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

數字單位

數字單位 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 十 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 正 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 百 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 不可思議 ਉਚਾਰਨ 不可思議 [zh]
 • 個 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 億 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 京 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 兆 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 無量 ਉਚਾਰਨ 無量 [ja]
 • 千兆 ਉਚਾਰਨ 千兆 [ja]
 • 溝 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 極 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 百萬 ਉਚਾਰਨ 百萬 [nan]
 • 垓 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 載 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 十億 ਉਚਾਰਨ 十億 [ja]
 • 千萬 ਉਚਾਰਨ 千萬 [nan]
 • 十萬 ਉਚਾਰਨ 十萬 [nan]
 • 百億 ਉਚਾਰਨ 百億 [ja]
 • 阿僧祇 ਉਚਾਰਨ 阿僧祇 [ja]
 • 百秭 ਉਚਾਰਨ 百秭 [yue]
 • 恆河沙 ਉਚਾਰਨ 恆河沙 [yue]
 • 十溝 ਉਚਾਰਨ 十溝 [yue]
 • 千澗 ਉਚਾਰਨ 千澗 [yue]
 • 百不可思議 ਉਚਾਰਨ 百不可思議 [yue]
 • 百正 ਉਚਾਰਨ 百正 [yue]
 • 十秭 ਉਚਾਰਨ 十秭 [yue]
 • 千極 ਉਚਾਰਨ 千極 [yue]
 • 十極 ਉਚਾਰਨ 十極 [yue]
 • 百澗 ਉਚਾਰਨ 百澗 [yue]
 • 十恆河沙 ਉਚਾਰਨ 十恆河沙 [yue]
 • 千恆河沙 ਉਚਾਰਨ 千恆河沙 [yue]
 • 十阿僧祇 ਉਚਾਰਨ 十阿僧祇 [yue]
 • 千無量 ਉਚਾਰਨ 千無量 [yue]
 • 那由他 ਉਚਾਰਨ 那由他 [ja]
 • 百兆 ਉਚਾਰਨ 百兆 [yue]
 • 百載 ਉਚਾਰਨ 百載 [yue]
 • 十正 ਉਚਾਰਨ 十正 [yue]
 • 千那由他 ਉਚਾਰਨ 千那由他 [yue]
 • 百穰 ਉਚਾਰਨ 百穰 [yue]
 • 千穰 ਉਚਾਰਨ 千穰 [yue]
 • 百溝 ਉਚਾਰਨ 百溝 [yue]
 • 十京 ਉਚਾਰਨ 十京 [yue]
 • 百阿僧祇 ਉਚਾਰਨ 百阿僧祇 [yue]
 • 百極 ਉਚਾਰਨ 百極 [yue]
 • 百無量 ਉਚਾਰਨ 百無量 [yue]
 • 千載 ਉਚਾਰਨ 千載 [yue]
 • 百恆河沙 ਉਚਾਰਨ 百恆河沙 [yue]
 • 十穰 ਉਚਾਰਨ 十穰 [yue]
 • 千秭 ਉਚਾਰਨ 千秭 [yue]
 • 十載 ਉਚਾਰਨ 十載 [yue]
 • 百那由他 ਉਚਾਰਨ 百那由他 [yue]
 • 千億 ਉਚਾਰਨ 千億 [ja]
 • 千溝 ਉਚਾਰਨ 千溝 [yue]
 • 千阿僧祇 ਉਚਾਰਨ 千阿僧祇 [yue]
 • 千京 ਉਚਾਰਨ 千京 [yue]
 • 百垓 ਉਚਾਰਨ 百垓 [yue]
 • 十無量 ਉਚਾਰਨ 十無量 [yue]
 • 千正 ਉਚਾਰਨ 千正 [yue]
 • 百京 ਉਚਾਰਨ 百京 [yue]
 • 十不可思議 ਉਚਾਰਨ 十不可思議 [yue]
 • 十澗 ਉਚਾਰਨ 十澗 [yue]
 • 千不可思議 ਉਚਾਰਨ 千不可思議 [yue]
 • 千垓 ਉਚਾਰਨ 千垓 [yue]
 • 十兆 ਉਚਾਰਨ 十兆 [yue]
 • 十那由他 ਉਚਾਰਨ 十那由他 [yue]
 • 穰 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 十垓 ਉਚਾਰਨ 十垓 [yue]