ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

數字大寫

數字大寫 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 正 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 零 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 陸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 伍 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 念 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 億 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 京 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 兆 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 什 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 溝 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 柒 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 萬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 垓 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 玖 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 貳 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 捌 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 仟 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 載 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 肆 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 壹 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 叁 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 拾 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 叄 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 秭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 圩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 叁拾 ਉਚਾਰਨ 叁拾 [zh]
 • 弍 ਉਚਾਰਨ [cdo]
 • 佰 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 皕 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 䦉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 穰 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 澗 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 弌 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 弎 ਉਚਾਰਨ [yue]