ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

數字小寫

數字小寫 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 一 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 二 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 九 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 十 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 六 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 三 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 四 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 五 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 八 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 七 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 正 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 百 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 千 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 廿 ਉਚਾਰਨ
  廿 [wuu]
 • 京 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 億 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 〇 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 兆 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 溝 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 萬 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 垓 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 載 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 卅 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 卄 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 卌 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 穰 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 亖 ਉਚਾਰਨ
  [yue]