ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

數字小寫

數字小寫 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 一 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 二 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 九 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 十 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 六 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 三 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 四 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 五 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 八 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 七 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 正 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 百 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 千 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 廿 ਉਚਾਰਨ 廿 [wuu]
 • 京 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 億 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 〇 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 兆 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 溝 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 萬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 垓 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 載 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 卅 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 卄 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 卌 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 穰 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 亖 ਉਚਾਰਨ [yue]