ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

星體

星體 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 地球 ਉਚਾਰਨ 地球 [ja]
 • 月亮 ਉਚਾਰਨ 月亮 [zh]
 • 太阳 ਉਚਾਰਨ 太阳 [zh]
 • 太陽 ਉਚਾਰਨ 太陽 [ja]
 • 海王星 ਉਚਾਰਨ 海王星 [ja]
 • 水星 ਉਚਾਰਨ 水星 [ja]
 • 火星 ਉਚਾਰਨ 火星 [zh]
 • 天王星 ਉਚਾਰਨ 天王星 [ja]
 • 鬩神星 ਉਚਾਰਨ 鬩神星 [yue]
 • 木星 ਉਚਾਰਨ 木星 [ja]
 • 冥王星 ਉਚਾਰਨ 冥王星 [zh]
 • 金星 ਉਚਾਰਨ 金星 [ja]
 • 土星 ਉਚਾਰਨ 土星 [ja]
 • 創神星 ਉਚਾਰਨ 創神星 [yue]