ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

汉​语​水​平​词​汇

汉​语​水​平​词​汇 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 爱 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 爸爸 ਉਚਾਰਨ 爸爸 [zh]
 • 白 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 春天 ਉਚਾਰਨ 春天 [zh]
 • 不错 ਉਚਾਰਨ 不错 [wuu]
 • 啊 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 矮 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 城市 ਉਚਾਰਨ 城市 [zh]
 • 安静 ਉਚਾਰਨ 安静 [zh]
 • 办公室 ਉਚਾਰਨ 办公室 [zh]
 • 参加 ਉਚਾਰਨ 参加 [zh]
 • 杯子 ਉਚਾਰਨ 杯子 [zh]
 • 不要 ਉਚਾਰਨ 不要 [zh]
 • 比赛 ਉਚਾਰਨ 比赛 [zh]
 • 部分 ਉਚਾਰਨ 部分 [yue]
 • 词典 ਉਚਾਰਨ 词典 [zh]
 • 爱人 ਉਚਾਰਨ 爱人 [zh]
 • 办法 ਉਚਾਰਨ 办法 [zh]
 • 帮助 ਉਚਾਰਨ 帮助 [zh]
 • 出去 ਉਚਾਰਨ 出去 [zh]
 • 不同 ਉਚਾਰਨ 不同 [zh]
 • 成绩 ਉਚਾਰਨ 成绩 [zh]
 • 必须 ਉਚਾਰਨ 必须 [zh]
 • 比较 ਉਚਾਰਨ 比较 [zh]
 • 车站 ਉਚਾਰਨ 车站 [zh]
 • 出来 ਉਚਾਰਨ 出来 [ja]
 • 变化 ਉਚਾਰਨ 变化 [zh]
 • 表演 ਉਚਾਰਨ 表演 [zh]
 • 迟到 ਉਚਾਰਨ 迟到 [nan]
 • 常常 ਉਚਾਰਨ 常常 [zh]
 • 错误 ਉਚਾਰਨ 错误 [zh]
 • 不久 ਉਚਾਰਨ 不久 [zh]
 • 窗户 ਉਚਾਰਨ 窗户 [zh]
 • 本子 ਉਚਾਰਨ 本子 [zh]
 • 不但 ਉਚਾਰਨ 不但 [hak]
 • 不用 ਉਚਾਰਨ 不用 [zh]
 • 从前 ਉਚਾਰਨ 从前 [zh]
 • 表扬 ਉਚਾਰਨ 表扬 [zh]
 • 吧 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 别人 ਉਚਾਰਨ 别人 [zh]
 • 北边 ਉਚਾਰਨ 北边 [zh]
 • 安排 ਉਚਾਰਨ 安排 [zh]
 • 半天 ਉਚਾਰਨ 半天 [zh]
 • 参观 ਉਚਾਰਨ 参观 [zh]
 • 不如 ਉਚਾਰਨ 不如 [yue]
 • 变成 ਉਚਾਰਨ 变成 [zh]
 • 表现 ਉਚਾਰਨ 表现 [zh]
 • 出现 ਉਚਾਰਨ 出现 [zh]
 • 操场 ਉਚਾਰਨ 操场 [zh]
 • 磁带 ਉਚਾਰਨ 磁带 [zh]
 • 出发 ਉਚਾਰਨ 出发 [wuu]
 • 从…到… ਉਚਾਰਨ 从…到… [zh]
 • 出租汽车 ਉਚਾਰਨ 出租汽车 [zh]
 • 别的 ਉਚਾਰਨ 别的 [zh]
 • 除了…以外 ਉਚਾਰਨ 除了…以外 [zh]
 • 从…起 ਉਚਾਰਨ 从…起 [zh]