ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

汉语常用字

汉语常用字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 犬 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 一 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 人 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 水 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 二 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 九 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 日 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 十 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 六 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 三 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 月 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 五 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 八 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 七 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 女 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 木 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 山 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 心 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 火 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 刀 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 大 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 力 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 小 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 手 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 上 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 千 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 口 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 不 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 牛 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 天 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 下 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 中 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 分 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 王 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 川 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 文 ਉਚਾਰਨ [nan]
 • 父 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 也 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 方 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 土 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 个 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 子 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 今 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 夕 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 万 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 元 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 书 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 入 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 几 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 了 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 公 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 爪 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 丁 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 毛 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 又 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 寸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 仇 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 见 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 才 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 瓦 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 长 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 牙 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 少 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 幻 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 反 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 欠 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 车 ਉਚਾਰਨ [cjy]
 • 马 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 久 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 尺 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 之 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 厂 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 为 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 升 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 巴 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 云 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 夫 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 儿 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 从 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 太 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 开 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 以 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 丑 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 门 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 工 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 内 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 化 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 气 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 弓 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 井 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 已 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 丸 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 双 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 尤 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 比 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 卜 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 乙 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 斤 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 孔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 厅 ਉਚਾਰਨ [nan]