ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

汉语水平词汇

汉语水平词汇 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 大学 ਉਚਾਰਨ 大学 [ja]
 • 大家 ਉਚਾਰਨ 大家 [yue]
 • 但是 ਉਚਾਰਨ 但是 [zh]
 • 方法 ਉਚਾਰਨ 方法 [ja]
 • 方便 ਉਚਾਰਨ 方便 [yue]
 • 饭店 ਉਚਾਰਨ 饭店 [zh]
 • 反对 ਉਚਾਰਨ 反对 [zh]
 • 翻译 ਉਚਾਰਨ 翻译 [zh]
 • 法文 ਉਚਾਰਨ 法文 [zh]
 • 法语 ਉਚਾਰਨ 法语 [zh]
 • 发展 ਉਚਾਰਨ 发展 [zh]
 • 发现 ਉਚਾਰਨ 发现 [zh]
 • 发生 ਉਚਾਰਨ 发生 [zh]
 • 发烧 ਉਚਾਰਨ 发烧 [zh]
 • 儿子 ਉਚਾਰਨ 儿子 [zh]
 • 而且 ਉਚਾਰਨ 而且 [zh]
 • 多么 ਉਚਾਰਨ 多么 [zh]
 • 锻炼 ਉਚਾਰਨ 锻炼 [zh]
 • 动物 ਉਚਾਰਨ 动物 [zh]
 • 冬天 ਉਚਾਰਨ 冬天 [zh]
 • 东西 ਉਚਾਰਨ 东西 [zh]
 • 东边 ਉਚਾਰਨ 东边 [zh]
 • 电影 ਉਚਾਰਨ 电影 [zh]
 • 电视 ਉਚਾਰਨ 电视 [zh]
 • 电话 ਉਚਾਰਨ 电话 [yue]
 • 电灯 ਉਚਾਰਨ 电灯 [zh]
 • 电车 ਉਚਾਰਨ 电车 [zh]
 • 点钟 ਉਚਾਰਨ 点钟 [zh]
 • 点心 ਉਚਾਰਨ 点心 [zh]
 • 弟弟 ਉਚਾਰਨ 弟弟 [zh]
 • 地方 ਉਚਾਰਨ 地方 [ja]
 • 得到 ਉਚਾਰਨ 得到 [zh]
 • 道理 ਉਚਾਰਨ 道理 [wuu]
 • 当然 ਉਚਾਰਨ 当然 [ja]
 • 代表 ਉਚਾਰਨ 代表 [ja]
 • 大夫 ਉਚਾਰਨ 大夫 [zh]
 • 大声 ਉਚਾਰਨ 大声 [zh]
 • 打算 ਉਚਾਰਨ 打算 [yue]