ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

溫州話

溫州話 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 温州话 ਉਚਾਰਨ 温州话 [wuu]
 • 眉毛 ਉਚਾਰਨ 眉毛 [zh]
 • 下巴 ਉਚਾਰਨ 下巴 [zh]
 • 姑娘 ਉਚਾਰਨ 姑娘 [hak]
 • 金魚 ਉਚਾਰਨ 金魚 [ja]
 • 斫 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 焦 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 十全十美 ਉਚਾਰਨ 十全十美 [zh]
 • 背 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 捩 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 捋 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 涿 ਉਚਾਰਨ 涿 [wuu]
 • 喜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 陷 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 海馬 ਉਚਾਰਨ 海馬 [yue]
 • 蘸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 打烊 ਉਚਾਰਨ 打烊 [wuu]
 • 隔壁 ਉਚਾਰਨ 隔壁 [zh]
 • 四季 ਉਚਾਰਨ 四季 [ja]
 • 煝 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 屁轻 ਉਚਾਰਨ 屁轻 [wuu]
 • 腔 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 卵脬 ਉਚਾਰਨ 卵脬 [wuu]
 • 手背 ਉਚਾਰਨ 手背 [wuu]
 • 頭尾 ਉਚਾਰਨ 頭尾 [wuu]
 • 鼻頭 ਉਚਾਰਨ 鼻頭 [wuu]
 • 配 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 阿大 ਉਚਾਰਨ 阿大 [yue]
 • 倒山爛 ਉਚਾਰਨ 倒山爛 [wuu]
 • 摘 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 時節 ਉਚਾਰਨ 時節 [ja]
 • 款 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 覰 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 糟 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 被單 ਉਚਾਰਨ 被單 [wuu]
 • 翻 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 冰冷 ਉਚਾਰਨ 冰冷 [zh]
 • 帶魚 ਉਚਾਰਨ 帶魚 [wuu]
 • 澤 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鯉魚 ਉਚਾਰਨ 鯉魚 [zh]
 • 噍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 五六月 ਉਚਾਰਨ 五六月 [wuu]
 • 田螺背 ਉਚਾਰਨ 田螺背 [wuu]
 • 肚臍 ਉਚਾਰਨ 肚臍 [wuu]
 • 鯔魚 ਉਚਾਰਨ 鯔魚 [zh]
 • 燉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 有起 ਉਚਾਰਨ 有起 [wuu]
 • 煠 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 嚨喉 ਉਚਾਰਨ 嚨喉 [wuu]
 • 延 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 效力 ਉਚਾਰਨ 效力 [wuu]
 • 孤零零 ਉਚਾਰਨ 孤零零 [zh]
 • 晏晏睏 ਉਚਾਰਨ 晏晏睏 [wuu]
 • 正好 ਉਚਾਰਨ 正好 [wuu]
 • 叔伯姊妹 ਉਚਾਰਨ 叔伯姊妹 [wuu]
 • 臀 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 划算 ਉਚਾਰਨ 划算 [zh]
 • 擢 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 落力 ਉਚਾਰਨ 落力 [wuu]
 • 懷 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 針金 ਉਚਾਰਨ 針金 [wuu]
 • 骸骨 ਉਚਾਰਨ 骸骨 [ja]
 • 盞 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 辯 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 電燈 ਉਚਾਰਨ 電燈 [wuu]
 • 鯊魚 ਉਚਾਰਨ 鯊魚 [zh]
 • 香魚 ਉਚਾਰਨ 香魚 [wuu]
 • 喜事 ਉਚਾਰਨ 喜事 [zh]
 • 急死急活 ਉਚਾਰਨ 急死急活 [wuu]
 • 擺酒 ਉਚਾਰਨ 擺酒 [wuu]
 • 落手 ਉਚਾਰਨ 落手 [wuu]
 • 腳腿 ਉਚਾਰਨ 腳腿 [wuu]
 • 好【無好】 ਉਚਾਰਨ 好【無好】 [wuu]
 • 發福 ਉਚਾਰਨ 發福 [wuu]
 • 炮仗 ਉਚਾਰਨ 炮仗 [wuu]
 • 煞心 ਉਚਾਰਨ 煞心 [wuu]
 • 煞氣 ਉਚਾਰਨ 煞氣 [wuu]
 • 喜酒 ਉਚਾਰਨ 喜酒 [wuu]
 • 汗手 ਉਚਾਰਨ 汗手 [wuu]
 • 抽心 ਉਚਾਰਨ 抽心 [wuu]
 • 鑊灶額頭 ਉਚਾਰਨ 鑊灶額頭 [wuu]
 • 糊其其 ਉਚਾਰਨ 糊其其 [wuu]
 • 番錢 ਉਚਾਰਨ 番錢 [wuu]
 • 田魚 ਉਚਾਰਨ 田魚 [wuu]
 • 年加年 ਉਚਾਰਨ 年加年 [wuu]
 • 洗手盂兒 ਉਚਾਰਨ 洗手盂兒 [wuu]
 • 燈盞 ਉਚਾਰਨ 燈盞 [wuu]
 • 孬啦 ਉਚਾਰਨ 孬啦 [wuu]
 • 擱 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 頭頸 ਉਚਾਰਨ 頭頸 [wuu]
 • 來去 ਉਚਾਰਨ 來去 [wuu]
 • 底角頭 ਉਚਾਰਨ 底角頭 [wuu]
 • 牛娘 ਉਚਾਰਨ 牛娘 [wuu]
 • 佗 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鼻頭梁 ਉਚਾਰਨ 鼻頭梁 [wuu]
 • 白鰱 ਉਚਾਰਨ 白鰱 [wuu]
 • 頂囟 ਉਚਾਰਨ 頂囟 [wuu]
 • 面盂 ਉਚਾਰਨ 面盂 [wuu]
 • 猜謎 ਉਚਾਰਨ 猜謎 [wuu]
 • 共地方 ਉਚਾਰਨ 共地方 [wuu]