ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

溫州話

溫州話 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 下巴 ਉਚਾਰਨ 下巴 [zh]
 • 了了滞滞 ਉਚਾਰਨ 了了滞滞 [wuu]
 • 了滞 ਉਚਾਰਨ 了滞 [wuu]
 • 二三八九 ਉਚਾਰਨ 二三八九 [wuu]
 • 五六月 ਉਚਾਰਨ 五六月 [wuu]
 • 何物樣 ਉਚਾਰਨ 何物樣 [wuu]
 • 佗 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 作興 ਉਚਾਰਨ 作興 [wuu]
 • 來去 ਉਚਾਰਨ 來去 [wuu]
 • 來否遲 ਉਚਾਰਨ 來否遲 [wuu]
 • 便帶 ਉਚਾਰਨ 便帶 [wuu]
 • 倒嘴 ਉਚਾਰਨ 倒嘴 [wuu]
 • 倒山爛 ਉਚਾਰਨ 倒山爛 [wuu]
 • 倒貨 ਉਚਾਰਨ 倒貨 [wuu]
 • 倒面 ਉਚਾਰਨ 倒面 [wuu]
 • 假設能 ਉਚਾਰਨ 假設能 [wuu]
 • 做喜事 ਉਚਾਰਨ 做喜事 [wuu]
 • 儂家 ਉਚਾਰਨ 儂家 [wuu]
 • 儂家屋底 ਉਚਾਰਨ 儂家屋底 [wuu]
 • 兄嫂 ਉਚਾਰਨ 兄嫂 [wuu]
 • 光唇魚 ਉਚਾਰਨ 光唇魚 [wuu]
 • 光溜溜 ਉਚਾਰਨ 光溜溜 [wuu]
 • 光里光生 ਉਚਾਰਨ 光里光生 [wuu]
 • 兩三月 ਉਚਾਰਨ 兩三月 [wuu]
 • 兩兄弟 ਉਚਾਰਨ 兩兄弟 [wuu]
 • 兩夫妻 ਉਚਾਰਨ 兩夫妻 [wuu]
 • 兩姊妹 ਉਚਾਰਨ 兩姊妹 [wuu]
 • 兩娘兒 ਉਚਾਰਨ 兩娘兒 [wuu]
 • 兩爺兒 ਉਚਾਰਨ 兩爺兒 [wuu]
 • 八九月 ਉਚਾਰਨ 八九月 [wuu]
 • 八節 ਉਚਾਰਨ 八節 [wuu]
 • 八鬚 ਉਚਾਰਨ 八鬚 [wuu]
 • 公事桌 ਉਚਾਰਨ 公事桌 [wuu]
 • 共地方 ਉਚਾਰਨ 共地方 [wuu]
 • 共地方儂 ਉਚਾਰਨ 共地方儂 [wuu]
 • 冇對回 ਉਚਾਰਨ 冇對回 [wuu]
 • 冇解 ਉਚਾਰਨ 冇解 [wuu]
 • 冇頭尾 ਉਚਾਰਨ 冇頭尾 [wuu]
 • 冥夢思想 ਉਚਾਰਨ 冥夢思想 [wuu]
 • 冰冷 ਉਚਾਰਨ 冰冷 [zh]
 • 冷頭 ਉਚਾਰਨ 冷頭 [wuu]
 • 划算 ਉਚਾਰਨ 划算 [wuu]
 • 割切 ਉਚਾਰਨ 割切 [wuu]
 • 勚 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 勿空白地 ਉਚਾਰਨ 勿空白地 [wuu]
 • 包頭魚 ਉਚਾਰਨ 包頭魚 [wuu]
 • 匣兒 ਉਚਾਰਨ 匣兒 [wuu]
 • 十一二月 ਉਚਾਰਨ 十一二月 [wuu]
 • 十全十美 ਉਚਾਰਨ 十全十美 [zh]
 • 千世萬代 ਉਚਾਰਨ 千世萬代 [wuu]
 • 卵泡兒 ਉਚਾਰਨ 卵泡兒 [wuu]
 • 卵脬 ਉਚਾਰਨ 卵脬 [wuu]
 • 卵袋 ਉਚਾਰਨ 卵袋 [wuu]
 • 卵飯 ਉਚਾਰਨ 卵飯 [wuu]
 • 原先 ਉਚਾਰਨ 原先 [wuu]
 • 厲經 ਉਚਾਰਨ 厲經 [wuu]
 • 反領 ਉਚਾਰਨ 反領 [wuu]
 • 叔伯姊妹 ਉਚਾਰਨ 叔伯姊妹 [wuu]
 • 叩門 ਉਚਾਰਨ 叩門 [wuu]
 • 右面向 ਉਚਾਰਨ 右面向 [wuu]
 • 吃落 ਉਚਾਰਨ 吃落 [wuu]
 • 合魚 ਉਚਾਰਨ 合魚 [wuu]
 • 否出言 ਉਚਾਰਨ 否出言 [wuu]
 • 否啻 ਉਚਾਰਨ 否啻 [wuu]
 • 否得 ਉਚਾਰਨ 否得 [wuu]
 • 否會 ਉਚਾਰਨ 否會 [wuu]
 • 否講契 ਉਚਾਰਨ 否講契 [wuu]
 • 否講聽 ਉਚਾਰਨ 否講聽 [wuu]
 • 否過門 ਉਚਾਰਨ 否過門 [wuu]
 • 否響 ਉਚਾਰਨ 否響 [wuu]
 • 吾伉爾 ਉਚਾਰਨ 吾伉爾 [wuu]
 • 吾搭 ਉਚਾਰਨ 吾搭 [wuu]
 • 吾搭爾 ਉਚਾਰਨ 吾搭爾 [wuu]
 • 吾望爾 ਉਚਾਰਨ 吾望爾 [wuu]
 • 呆哩呆痴 ਉਚਾਰਨ 呆哩呆痴 [wuu]
 • 呸掃 ਉਚਾਰਨ 呸掃 [wuu]
 • 咄鷹 ਉਚਾਰਨ 咄鷹 [wuu]
 • 啊寶兒 ਉਚਾਰਨ 啊寶兒 [wuu]
 • 問長問短 ਉਚਾਰਨ 問長問短 [wuu]
 • 喜 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 喜事 ਉਚਾਰਨ 喜事 [zh]
 • 喜酒 ਉਚਾਰਨ 喜酒 [wuu]
 • 單下 ਉਚਾਰਨ 單下 [wuu]
 • 單個兒 ਉਚਾਰਨ 單個兒 [wuu]
 • 單個腦 ਉਚਾਰਨ 單個腦 [wuu]
 • 單句講 ਉਚਾਰਨ 單句講 [wuu]
 • 單條心 ਉਚਾਰਨ 單條心 [wuu]
 • 單路 ਉਚਾਰਨ 單路 [wuu]
 • 喷香 ਉਚਾਰਨ 喷香 [zh]
 • 噆 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 噍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嚨喉 ਉਚਾਰਨ 嚨喉 [wuu]
 • 嚴儘 ਉਚਾਰਨ 嚴儘 [wuu]
 • 嚴儘式 ਉਚਾਰਨ 嚴儘式 [wuu]
 • 四季 ਉਚਾਰਨ 四季 [ja]
 • 四季八節 ਉਚਾਰਨ 四季八節 [wuu]
 • 園卵卵 ਉਚਾਰਨ 園卵卵 [wuu]
 • 圓眼 ਉਚਾਰਨ 圓眼 [wuu]
 • 地界 ਉਚਾਰਨ 地界 [wuu]
 • 坑溏 ਉਚਾਰਨ 坑溏 [wuu]