ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

溫州話

溫州話 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 單下 ਉਚਾਰਨ 單下 [wuu]
 • 倒山爛 ਉਚਾਰਨ 倒山爛 [wuu]
 • 暗沉熱 ਉਚਾਰਨ 暗沉熱 [wuu]
 • 單個兒 ਉਚਾਰਨ 單個兒 [wuu]
 • 蕃薯籬 ਉਚਾਰਨ 蕃薯籬 [wuu]
 • 愛好 ਉਚਾਰਨ 愛好 [wuu]
 • 背肩身 ਉਚਾਰਨ 背肩身 [wuu]
 • 躂躂滾 ਉਚਾਰਨ 躂躂滾 [wuu]
 • 妝緊 ਉਚਾਰਨ 妝緊 [wuu]
 • 豆腐軟 ਉਚਾਰਨ 豆腐軟 [wuu]
 • 飽滿滿 ਉਚਾਰਨ 飽滿滿 [wuu]
 • 否講契 ਉਚਾਰਨ 否講契 [wuu]
 • 專頭 ਉਚਾਰਨ 專頭 [wuu]
 • 趕否待 ਉਚਾਰਨ 趕否待 [wuu]
 • 否講聽 ਉਚਾਰਨ 否講聽 [wuu]
 • 知覺 ਉਚਾਰਨ 知覺 [wuu]
 • 妝兢 ਉਚਾਰਨ 妝兢 [wuu]
 • 現便 ਉਚਾਰਨ 現便 [wuu]
 • 閒時百常 ਉਚਾਰਨ 閒時百常 [wuu]
 • 划算 ਉਚਾਰਨ 划算 [wuu]
 • 直算橫算 ਉਚਾਰਨ 直算橫算 [wuu]
 • 應許 ਉਚਾਰਨ 應許 [wuu]
 • 風絲兒 ਉਚਾਰਨ 風絲兒 [wuu]
 • 骸骨 ਉਚਾਰਨ 骸骨 [ja]
 • 屙堆堆 ਉਚਾਰਨ 屙堆堆 [wuu]
 • 死骸骨 ਉਚਾਰਨ 死骸骨 [wuu]
 • 拉屙緊 ਉਚਾਰਨ 拉屙緊 [wuu]
 • 拉尿緊 ਉਚਾਰਨ 拉尿緊 [wuu]
 • 嫌矜 ਉਚਾਰਨ 嫌矜 [wuu]
 • 匣兒 ਉਚਾਰਨ 匣兒 [wuu]
 • 細靦 ਉਚਾਰਨ 細靦 [wuu]
 • 澤 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 糟 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 延 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 倒面 ਉਚਾਰਨ 倒面 [wuu]
 • 照天理 ਉਚਾਰਨ 照天理 [wuu]
 • 老師伯 ਉਚਾਰਨ 老師伯 [wuu]
 • 外孫兒 ਉਚਾਰਨ 外孫兒 [wuu]
 • 挦 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 拌命 ਉਚਾਰਨ 拌命 [gan]
 • 生燙肉 ਉਚਾਰਨ 生燙肉 [wuu]
 • 賣衫灘 ਉਚਾਰਨ 賣衫灘 [wuu]
 • 賣衫 ਉਚਾਰਨ 賣衫 [wuu]
 • 賣衫場 ਉਚਾਰਨ 賣衫場 [wuu]
 • 春三八九 ਉਚਾਰਨ 春三八九 [wuu]
 • 本鈿 ਉਚਾਰਨ 本鈿 [wuu]
 • 怪否得 ਉਚਾਰਨ 怪否得 [wuu]
 • 冇解 ਉਚਾਰਨ 冇解 [wuu]
 • 瀉肚 ਉਚਾਰਨ 瀉肚 [wuu]
 • 窮忙 ਉਚਾਰਨ 窮忙 [wuu]
 • 煠 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 絲蚶 ਉਚਾਰਨ 絲蚶 [wuu]
 • 汏浪 ਉਚਾਰਨ 汏浪 [wuu]
 • 審 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 軟柔 ਉਚਾਰਨ 軟柔 [wuu]
 • 腳背肉 ਉਚਾਰਨ 腳背肉 [wuu]
 • 手背肉 ਉਚਾਰਨ 手背肉 [wuu]
 • 晏晏 ਉਚਾਰਨ 晏晏 [wuu]
 • 晏晏睏 ਉਚਾਰਨ 晏晏睏 [wuu]
 • 閡 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 擐擐 ਉਚਾਰਨ 擐擐 [wuu]
 • 背擐擐 ਉਚਾਰਨ 背擐擐 [wuu]
 • 蛇蛐 ਉਚਾਰਨ 蛇蛐 [wuu]
 • 蛇蛐兒 ਉਚਾਰਨ 蛇蛐兒 [wuu]
 • 何物樣 ਉਚਾਰਨ 何物樣 [wuu]
 • 青草腐 ਉਚਾਰਨ 青草腐 [wuu]
 • 否響 ਉਚਾਰਨ 否響 [wuu]
 • 老鼠藥 ਉਚਾਰਨ 老鼠藥 [wuu]
 • 腳朏 ਉਚਾਰਨ 腳朏 [wuu]
 • 卵泡兒 ਉਚਾਰਨ 卵泡兒 [wuu]
 • 赤腳卵 ਉਚਾਰਨ 赤腳卵 [wuu]
 • 咄鷹 ਉਚਾਰਨ 咄鷹 [wuu]
 • 兩姊妹 ਉਚਾਰਨ 兩姊妹 [wuu]
 • 兩兄弟 ਉਚਾਰਨ 兩兄弟 [wuu]
 • 老嬤娘 ਉਚਾਰਨ 老嬤娘 [wuu]
 • 單路 ਉਚਾਰਨ 單路 [wuu]
 • 憚 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 紅凍凍 ਉਚਾਰਨ 紅凍凍 [wuu]
 • 年加年 ਉਚਾਰਨ 年加年 [wuu]
 • 落手 ਉਚਾਰਨ 落手 [wuu]
 • 生仁 ਉਚਾਰਨ 生仁 [wuu]
 • 孤零零 ਉਚਾਰਨ 孤零零 [zh]
 • 狗娘 ਉਚਾਰਨ 狗娘 [wuu]
 • 光溜溜 ਉਚਾਰਨ 光溜溜 [wuu]
 • 原先 ਉਚਾਰਨ 原先 [wuu]
 • 孤老 ਉਚਾਰਨ 孤老 [wuu]
 • 狗窠 ਉਚਾਰਨ 狗窠 [wuu]
 • 公事桌 ਉਚਾਰਨ 公事桌 [wuu]
 • 斷根 ਉਚਾਰਨ 斷根 [wuu]
 • 撣新 ਉਚਾਰਨ 撣新 [wuu]
 • 單個腦 ਉਚਾਰਨ 單個腦 [wuu]
 • 被窠 ਉਚਾਰਨ 被窠 [wuu]
 • 被單 ਉਚਾਰਨ 被單 [wuu]
 • 大官娘 ਉਚਾਰਨ 大官娘 [wuu]
 • 大官爺 ਉਚਾਰਨ 大官爺 [wuu]
 • 爛良心 ਉਚਾਰਨ 爛良心 [wuu]
 • 炊蝦 ਉਚਾਰਨ 炊蝦 [wuu]
 • 底角頭 ਉਚਾਰਨ 底角頭 [wuu]
 • 外角頭 ਉਚਾਰਨ 外角頭 [wuu]
 • 底角 ਉਚਾਰਨ 底角 [wuu]