ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

溫州話

溫州話 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 齆臭 ਉਚਾਰਨ 齆臭 [wuu]
 • 院主 ਉਚਾਰਨ 院主 [wuu]
 • 院主兒 ਉਚਾਰਨ 院主兒 [wuu]
 • 了了滞滞 ਉਚਾਰਨ 了了滞滞 [wuu]
 • 了滞 ਉਚਾਰਨ 了滞 [wuu]
 • 赤臀 ਉਚਾਰਨ 赤臀 [wuu]
 • 睉眼 ਉਚਾਰਨ 睉眼 [wuu]
 • 橫棚 ਉਚਾਰਨ 橫棚 [wuu]
 • 煞氣 ਉਚਾਰਨ 煞氣 [wuu]
 • 煞心 ਉਚਾਰਨ 煞心 [wuu]
 • 嫌憎 ਉਚਾਰਨ 嫌憎 [wuu]
 • 氣力 ਉਚਾਰਨ 氣力 [wuu]
 • 用力 ਉਚਾਰਨ 用力 [wuu]
 • 落力 ਉਚਾਰਨ 落力 [wuu]
 • 款 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 腔款 ਉਚਾਰਨ 腔款 [wuu]
 • 篩酒 ਉਚਾਰਨ 篩酒 [wuu]
 • 睉 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 睉光 ਉਚਾਰਨ 睉光 [wuu]
 • 搭隊 ਉਚਾਰਨ 搭隊 [wuu]
 • 愔靜 ਉਚਾਰਨ 愔靜 [wuu]
 • 割切 ਉਚਾਰਨ 割切 [wuu]
 • 猜寓 ਉਚਾਰਨ 猜寓 [wuu]
 • 捩奶 ਉਚਾਰਨ 捩奶 [wuu]
 • 定板 ਉਚਾਰਨ 定板 [wuu]
 • 呸掃 ਉਚਾਰਨ 呸掃 [wuu]
 • 身朣 ਉਚਾਰਨ 身朣 [wuu]
 • 紙迫 ਉਚਾਰਨ 紙迫 [wuu]
 • 條直 ਉਚਾਰਨ 條直 [wuu]
 • 奐堆 ਉਚਾਰਨ 奐堆 [wuu]
 • 作興 ਉਚਾਰਨ 作興 [wuu]
 • 師嬤 ਉਚਾਰਨ 師嬤 [wuu]
 • 夾淡 ਉਚਾਰਨ 夾淡 [wuu]
 • 末細 ਉਚਾਰਨ 末細 [wuu]
 • 打烊 ਉਚਾਰਨ 打烊 [wuu]
 • 厲經 ਉਚਾਰਨ 厲經 [wuu]
 • 赤臀卵 ਉਚਾਰਨ 赤臀卵 [wuu]
 • 長心 ਉਚਾਰਨ 長心 [wuu]
 • 月尽 ਉਚਾਰਨ 月尽 [wuu]
 • 烏焦 ਉਚਾਰਨ 烏焦 [wuu]
 • 關意 ਉਚਾਰਨ 關意 [wuu]
 • 腳盂 ਉਚਾਰਨ 腳盂 [wuu]
 • 腳盂桶 ਉਚਾਰਨ 腳盂桶 [wuu]
 • 穩當 ਉਚਾਰਨ 穩當 [wuu]
 • 勿空白地 ਉਚਾਰਨ 勿空白地 [wuu]
 • 眼快手緊 ਉਚਾਰਨ 眼快手緊 [wuu]
 • 行錘兒 ਉਚਾਰਨ 行錘兒 [wuu]
 • 行頭錘兒 ਉਚਾਰਨ 行頭錘兒 [wuu]
 • 相打相論 ਉਚਾਰਨ 相打相論 [wuu]
 • 細體薄肉 ਉਚਾਰਨ 細體薄肉 [wuu]
 • 洗手盂兒 ਉਚਾਰਨ 洗手盂兒 [wuu]
 • 望前望後 ਉਚਾਰਨ 望前望後 [wuu]
 • 童子佬 ਉਚਾਰਨ 童子佬 [wuu]
 • 童子佬兒 ਉਚਾਰਨ 童子佬兒 [wuu]
 • 大頭大面 ਉਚਾਰਨ 大頭大面 [wuu]
 • 雙袋眼兒 ਉਚਾਰਨ 雙袋眼兒 [wuu]
 • 叔伯姊妹 ਉਚਾਰਨ 叔伯姊妹 [wuu]
 • 千世萬代 ਉਚਾਰਨ 千世萬代 [wuu]
 • 講爻當算 ਉਚਾਰਨ 講爻當算 [wuu]
 • 趥 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 田蟢 ਉਚਾਰਨ 田蟢 [wuu]
 • 瘞頂倒頭 ਉਚਾਰਨ 瘞頂倒頭 [wuu]
 • 眼睛前 ਉਚਾਰਨ 眼睛前 [wuu]
 • 老鼠皮翼 ਉਚਾਰਨ 老鼠皮翼 [wuu]
 • 颵 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 燉 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 噍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 噆 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 煝 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 搝 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 搝米丐兒 ਉਚਾਰਨ 搝米丐兒 [wuu]
 • 腈 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 擱 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 涾 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 栫 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 牮 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 洅 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 斫 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 齱 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 彌 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 大半日 ਉਚਾਰਨ 大半日 [wuu]
 • 潤糟 ਉਚਾਰਨ 潤糟 [wuu]
 • 儂家 ਉਚਾਰਨ 儂家 [wuu]
 • 卵飯 ਉਚਾਰਨ 卵飯 [wuu]
 • 燒酒 ਉਚਾਰਨ 燒酒 [wuu]
 • 儂家屋底 ਉਚਾਰਨ 儂家屋底 [wuu]
 • 青空白日 ਉਚਾਰਨ 青空白日 [wuu]
 • 皮帶寬能 ਉਚਾਰਨ 皮帶寬能 [wuu]
 • 怕冷怯熱 ਉਚਾਰਨ 怕冷怯熱 [wuu]
 • 冥夢思想 ਉਚਾਰਨ 冥夢思想 [wuu]
 • 懵講懵聽 ਉਚਾਰਨ 懵講懵聽 [wuu]
 • 落雨潤糟 ਉਚਾਰਨ 落雨潤糟 [wuu]
 • 零七八細 ਉਚਾਰਨ 零七八細 [wuu]
 • 快長快大 ਉਚਾਰਨ 快長快大 [wuu]
 • 盡力量 ਉਚਾਰਨ 盡力量 [wuu]
 • 盡到底角 ਉਚਾਰਨ 盡到底角 [wuu]
 • 盡自力量 ਉਚਾਰਨ 盡自力量 [wuu]
 • 盡底角 ਉਚਾਰਨ 盡底角 [wuu]
 • 講七講八 ਉਚਾਰਨ 講七講八 [wuu]
 • 花里斑斕 ਉਚਾਰਨ 花里斑斕 [wuu]