ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

溫州話

溫州話 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 猜謎 ਉਚਾਰਨ 猜謎 [wuu]
 • 佗 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 老古式 ਉਚਾਰਨ 老古式 [wuu]
 • 泅 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 頭起 ਉਚਾਰਨ 頭起 [wuu]
 • 十一二月 ਉਚਾਰਨ 十一二月 [wuu]
 • 相碰 ਉਚਾਰਨ 相碰 [wuu]
 • 章舉 ਉਚਾਰਨ 章舉 [wuu]
 • 齆臭 ਉਚਾਰਨ 齆臭 [wuu]
 • 搝米丐兒 ਉਚਾਰਨ 搝米丐兒 [wuu]
 • 海馬漦 ਉਚਾਰਨ 海馬漦 [wuu]
 • 自管自 ਉਚਾਰਨ 自管自 [wuu]
 • 梨兒 ਉਚਾਰਨ 梨兒 [cjy]
 • 水孱 ਉਚਾਰਨ 水孱 [wuu]
 • 賣衫 ਉਚਾਰਨ 賣衫 [wuu]
 • 葬底爻 ਉਚਾਰਨ 葬底爻 [wuu]
 • 黃魚 ਉਚਾਰਨ 黃魚 [zh]
 • 原先 ਉਚਾਰਨ 原先 [wuu]
 • 許恁啦子 ਉਚਾਰਨ 許恁啦子 [wuu]
 • 尿盤 ਉਚਾਰਨ 尿盤 [wuu]
 • 腰身 ਉਚਾਰਨ 腰身 [wuu]
 • 近大銀 ਉਚਾਰਨ 近大銀 [wuu]
 • 長凳 ਉਚਾਰਨ 長凳 [wuu]
 • 冥夢思想 ਉਚਾਰਨ 冥夢思想 [wuu]
 • 紙迫 ਉਚਾਰਨ 紙迫 [wuu]
 • 倒面 ਉਚਾਰਨ 倒面 [wuu]
 • 來否遲 ਉਚਾਰਨ 來否遲 [wuu]
 • 兩姊妹 ਉਚਾਰਨ 兩姊妹 [wuu]
 • 大頭大面 ਉਚਾਰਨ 大頭大面 [wuu]
 • 死骸骨 ਉਚਾਰਨ 死骸骨 [wuu]
 • 照天理 ਉਚਾਰਨ 照天理 [wuu]
 • 鮮帶 ਉਚਾਰਨ 鮮帶 [wuu]
 • 笋干 ਉਚਾਰਨ 笋干 [wuu]
 • 蝤蛑兒 ਉਚਾਰਨ 蝤蛑兒 [wuu]
 • 吃落 ਉਚਾਰਨ 吃落 [wuu]
 • 審 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 篩酒 ਉਚਾਰਨ 篩酒 [wuu]
 • 透氣 ਉਚਾਰਨ 透氣 [wuu]
 • 呆哩呆痴 ਉਚਾਰਨ 呆哩呆痴 [wuu]
 • 訾奈 ਉਚਾਰਨ 訾奈 [wuu]
 • 糖兒 ਉਚਾਰਨ 糖兒 [wuu]
 • 青草腐 ਉਚਾਰਨ 青草腐 [wuu]
 • 龍雹 ਉਚਾਰਨ 龍雹 [wuu]
 • 銜 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 躥 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 夾淡 ਉਚਾਰਨ 夾淡 [wuu]
 • 嫌憎 ਉਚਾਰਨ 嫌憎 [wuu]
 • 搭隊 ਉਚਾਰਨ 搭隊 [wuu]
 • 身體暖 ਉਚਾਰਨ 身體暖 [wuu]
 • 盡力量 ਉਚਾਰਨ 盡力量 [wuu]
 • 右面向 ਉਚਾਰਨ 右面向 [wuu]
 • 著白 ਉਚਾਰਨ 著白 [wuu]
 • 海龍 ਉਚਾਰਨ 海龍 [wuu]
 • 草青 ਉਚਾਰਨ 草青 [wuu]
 • 孤老 ਉਚਾਰਨ 孤老 [wuu]
 • 該恁啦 ਉਚਾਰਨ 該恁啦 [wuu]
 • 手背肉 ਉਚਾਰਨ 手背肉 [wuu]
 • 咄鷹 ਉਚਾਰਨ 咄鷹 [wuu]
 • 番皂 ਉਚਾਰਨ 番皂 [wuu]
 • 相量相講 ਉਚਾਰਨ 相量相講 [wuu]
 • 月理底 ਉਚਾਰਨ 月理底 [wuu]
 • 頭木 ਉਚਾਰਨ 頭木 [wuu]
 • 嚴儘式 ਉਚਾਰਨ 嚴儘式 [wuu]
 • 否會 ਉਚਾਰਨ 否會 [wuu]
 • 讖 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 瘞頂倒頭 ਉਚਾਰਨ 瘞頂倒頭 [wuu]
 • 妗娘 ਉਚਾਰਨ 妗娘 [wuu]
 • 否過門 ਉਚਾਰਨ 否過門 [wuu]
 • 生燙肉 ਉਚਾਰਨ 生燙肉 [wuu]
 • 挦 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 風頭 ਉਚਾਰਨ 風頭 [wuu]
 • 園卵卵 ਉਚਾਰਨ 園卵卵 [wuu]
 • 大官娘 ਉਚਾਰਨ 大官娘 [wuu]
 • 左面向 ਉਚਾਰਨ 左面向 [wuu]
 • 腳背肉 ਉਚਾਰਨ 腳背肉 [wuu]
 • 早日 ਉਚਾਰਨ 早日 [wuu]
 • 短目 ਉਚਾਰਨ 短目 [wuu]
 • 門前 ਉਚਾਰਨ 門前 [wuu]
 • 老鼠藥 ਉਚਾਰਨ 老鼠藥 [wuu]
 • 洗手池 ਉਚਾਰਨ 洗手池 [wuu]
 • 身朣 ਉਚਾਰਨ 身朣 [wuu]
 • 用力 ਉਚਾਰਨ 用力 [wuu]
 • 絲蚶 ਉਚਾਰਨ 絲蚶 [wuu]
 • 細靦 ਉਚਾਰਨ 細靦 [wuu]
 • 勚 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 貓狸 ਉਚਾਰਨ 貓狸 [wuu]
 • 日接夜 ਉਚਾਰਨ 日接夜 [wuu]
 • 了了滞滞 ਉਚਾਰਨ 了了滞滞 [wuu]
 • 苦極 ਉਚਾਰਨ 苦極 [wuu]
 • 院主兒 ਉਚਾਰਨ 院主兒 [wuu]
 • 師嬤 ਉਚਾਰਨ 師嬤 [wuu]
 • 許恁啦 ਉਚਾਰਨ 許恁啦 [wuu]
 • 正一好 ਉਚਾਰਨ 正一好 [wuu]
 • 燒酒 ਉਚਾਰਨ 燒酒 [wuu]
 • 蝦狗彈 ਉਚਾਰਨ 蝦狗彈 [wuu]
 • 單路 ਉਚਾਰਨ 單路 [wuu]
 • 酒汗 ਉਚਾਰਨ 酒汗 [wuu]
 • 搽掃 ਉਚਾਰਨ 搽掃 [wuu]
 • 鎖匙開 ਉਚਾਰਨ 鎖匙開 [wuu]
 • 拉屙緊 ਉਚਾਰਨ 拉屙緊 [wuu]