ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

溫州話

溫州話 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 拉屙緊 ਉਚਾਰਨ 拉屙緊 [wuu]
 • 光溜溜 ਉਚਾਰਨ 光溜溜 [wuu]
 • 厲經 ਉਚਾਰਨ 厲經 [wuu]
 • 裙襯 ਉਚਾਰਨ 裙襯 [wuu]
 • 月光佛 ਉਚਾਰਨ 月光佛 [wuu]
 • 春三八九 ਉਚਾਰਨ 春三八九 [wuu]
 • 暢快 ਉਚਾਰਨ 暢快 [wuu]
 • 講前落 ਉਚਾਰਨ 講前落 [wuu]
 • 擂轉 ਉਚਾਰਨ 擂轉 [wuu]
 • 講七講八 ਉਚਾਰਨ 講七講八 [wuu]
 • 泅魚 ਉਚਾਰਨ 泅魚 [wuu]
 • 落雨潤糟 ਉਚਾਰਨ 落雨潤糟 [wuu]
 • 煩心 ਉਚਾਰਨ 煩心 [wuu]
 • 冇對回 ਉਚਾਰਨ 冇對回 [wuu]
 • 長遠 ਉਚਾਰਨ 長遠 [wuu]
 • 頭皮脹 ਉਚਾਰਨ 頭皮脹 [wuu]
 • 零七八細 ਉਚਾਰਨ 零七八細 [wuu]
 • 知覺 ਉਚਾਰਨ 知覺 [wuu]
 • 天光冷頭 ਉਚਾਰਨ 天光冷頭 [wuu]
 • 齱 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 月尽 ਉਚਾਰਨ 月尽 [wuu]
 • 扁魚 ਉਚਾਰਨ 扁魚 [wuu]
 • 烏焦 ਉਚਾਰਨ 烏焦 [wuu]
 • 紅凍凍 ਉਚਾਰਨ 紅凍凍 [wuu]
 • 吾望爾 ਉਚਾਰਨ 吾望爾 [wuu]
 • 光唇魚 ਉਚਾਰਨ 光唇魚 [wuu]
 • 外角 ਉਚਾਰਨ 外角 [wuu]
 • 望前望後 ਉਚਾਰਨ 望前望後 [wuu]
 • 坑溏 ਉਚਾਰਨ 坑溏 [wuu]
 • 定板 ਉਚਾਰਨ 定板 [wuu]
 • 椓 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 睉光 ਉਚਾਰਨ 睉光 [wuu]
 • 兩娘兒 ਉਚਾਰਨ 兩娘兒 [wuu]
 • 吾搭 ਉਚਾਰਨ 吾搭 [wuu]
 • 行頭錘兒 ਉਚਾਰਨ 行頭錘兒 [wuu]
 • 雙生娒 ਉਚਾਰਨ 雙生娒 [wuu]
 • 頌魚 ਉਚਾਰਨ 頌魚 [wuu]
 • 洅 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 牮 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 講爻當算 ਉਚਾਰਨ 講爻當算 [wuu]
 • 氣力 ਉਚਾਰਨ 氣力 [wuu]
 • 懵講懵聽 ਉਚਾਰਨ 懵講懵聽 [wuu]
 • 罪過楣 ਉਚਾਰਨ 罪過楣 [wuu]
 • 涾 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鯧魚 ਉਚਾਰਨ 鯧魚 [wuu]
 • 相碰頭 ਉਚਾਰਨ 相碰頭 [wuu]
 • 靠湊巧 ਉਚਾਰਨ 靠湊巧 [wuu]
 • 兩兄弟 ਉਚਾਰਨ 兩兄弟 [wuu]
 • 天色冷 ਉਚਾਰਨ 天色冷 [wuu]
 • 地界 ਉਚਾਰਨ 地界 [wuu]
 • 斷根 ਉਚਾਰਨ 斷根 [wuu]
 • 虎魚 ਉਚਾਰਨ 虎魚 [wuu]
 • 坚硬 ਉਚਾਰਨ 坚硬 [zh]
 • 單個腦 ਉਚਾਰਨ 單個腦 [wuu]
 • 奇起 ਉਚਾਰਨ 奇起 [wuu]
 • 卵袋 ਉਚਾਰਨ 卵袋 [wuu]
 • 藏魚 ਉਚਾਰਨ 藏魚 [wuu]
 • 行錘兒 ਉਚਾਰਨ 行錘兒 [wuu]
 • 細體薄肉 ਉਚਾਰਨ 細體薄肉 [wuu]
 • 石首魚 ਉਚਾਰਨ 石首魚 [wuu]
 • 單句講 ਉਚਾਰਨ 單句講 [wuu]
 • 卵泡兒 ਉਚਾਰਨ 卵泡兒 [wuu]
 • 炊蝦 ਉਚਾਰਨ 炊蝦 [wuu]
 • 腳盂桶 ਉਚਾਰਨ 腳盂桶 [wuu]
 • 捩奶 ਉਚਾਰਨ 捩奶 [wuu]
 • 合魚 ਉਚਾਰਨ 合魚 [wuu]
 • 壯囡囡 ਉਚਾਰਨ 壯囡囡 [wuu]
 • 腳盂 ਉਚਾਰਨ 腳盂 [wuu]
 • 長心 ਉਚਾਰਨ 長心 [wuu]
 • 愛好 ਉਚਾਰਨ 愛好 [wuu]
 • 馬鮫 ਉਚਾਰਨ 馬鮫 [wuu]
 • 透氣否出 ਉਚਾਰਨ 透氣否出 [wuu]
 • 公事桌 ਉਚਾਰਨ 公事桌 [wuu]
 • 盤盞 ਉਚਾਰਨ 盤盞 [wuu]
 • 響佛 ਉਚਾਰਨ 響佛 [wuu]
 • 長壽麵 ਉਚਾਰਨ 長壽麵 [wuu]
 • 綠鸚鸚 ਉਚਾਰਨ 綠鸚鸚 [wuu]
 • 奐堆 ਉਚਾਰਨ 奐堆 [wuu]
 • 爾搭 ਉਚਾਰਨ 爾搭 [wuu]
 • 零細 ਉਚਾਰਨ 零細 [wuu]
 • 海蛇魚 ਉਚਾਰਨ 海蛇魚 [wuu]
 • 童子佬兒 ਉਚਾਰਨ 童子佬兒 [wuu]
 • 赤臀 ਉਚਾਰਨ 赤臀 [wuu]
 • 輪著 ਉਚਾਰਨ 輪著 [wuu]
 • 用否著 ਉਚਾਰਨ 用否著 [wuu]
 • 眼靈毛 ਉਚਾਰਨ 眼靈毛 [wuu]
 • 否講聽 ਉਚਾਰਨ 否講聽 [wuu]
 • 現便 ਉਚਾਰਨ 現便 [wuu]
 • 宕地 ਉਚਾਰਨ 宕地 [wuu]
 • 屙臀 ਉਚਾਰਨ 屙臀 [wuu]
 • 倒貨 ਉਚਾਰਨ 倒貨 [wuu]
 • 金櫻 ਉਚਾਰਨ 金櫻 [wuu]
 • 眼快手緊 ਉਚਾਰਨ 眼快手緊 [wuu]
 • 番鈿 ਉਚਾਰਨ 番鈿 [wuu]
 • 噆 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 妝兢 ਉਚਾਰਨ 妝兢 [wuu]
 • 單下 ਉਚਾਰਨ 單下 [wuu]
 • 問長問短 ਉਚਾਰਨ 問長問短 [wuu]
 • 赤膊裸 ਉਚਾਰਨ 赤膊裸 [wuu]
 • 豁口 ਉਚਾਰਨ 豁口 [wuu]