ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

溫州話

溫州話 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 豁口 ਉਚਾਰਨ 豁口 [wuu]
 • 雪白白 ਉਚਾਰਨ 雪白白 [wuu]
 • 䱟䱟兒 ਉਚਾਰਨ 䱟䱟兒 [wuu]
 • 暗沉熱 ਉਚਾਰਨ 暗沉熱 [wuu]
 • 便帶 ਉਚਾਰਨ 便帶 [wuu]
 • 鄰舍 ਉਚਾਰਨ 鄰舍 [wuu]
 • 呸掃 ਉਚਾਰਨ 呸掃 [wuu]
 • 快大 ਉਚਾਰਨ 快大 [wuu]
 • 背肩身 ਉਚਾਰਨ 背肩身 [wuu]
 • 晏晏 ਉਚਾਰਨ 晏晏 [wuu]
 • 汏浪 ਉਚਾਰਨ 汏浪 [wuu]
 • 搞調 ਉਚਾਰਨ 搞調 [wuu]
 • 姑娘兄嫂 ਉਚਾਰਨ 姑娘兄嫂 [wuu]
 • 趕待 ਉਚਾਰਨ 趕待 [wuu]
 • 樓閣 ਉਚਾਰਨ 樓閣 [wuu]
 • 童子佬 ਉਚਾਰਨ 童子佬 [wuu]
 • 赤腳 ਉਚਾਰਨ 赤腳 [wuu]
 • 當著否著 ਉਚਾਰਨ 當著否著 [wuu]
 • 門頭上下 ਉਚਾਰਨ 門頭上下 [wuu]
 • 栫 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 儂家 ਉਚਾਰਨ 儂家 [wuu]
 • 相打相論 ਉਚਾਰਨ 相打相論 [wuu]
 • 渠搭 ਉਚਾਰਨ 渠搭 [wuu]
 • 院主 ਉਚਾਰਨ 院主 [wuu]
 • 盡自力量 ਉਚਾਰਨ 盡自力量 [wuu]
 • 喷香 ਉਚਾਰਨ 喷香 [zh]
 • 菜幹 ਉਚਾਰਨ 菜幹 [wuu]
 • 擔身體 ਉਚਾਰਨ 擔身體 [wuu]
 • 身上來 ਉਚਾਰਨ 身上來 [wuu]
 • 豪燥 ਉਚਾਰਨ 豪燥 [wuu]
 • 煤球爐 ਉਚਾਰਨ 煤球爐 [wuu]
 • 無賺 ਉਚਾਰਨ 無賺 [wuu]
 • 捼 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 關意 ਉਚਾਰਨ 關意 [wuu]
 • 老鼠皮翼 ਉਚਾਰਨ 老鼠皮翼 [wuu]
 • 蛙蟆 ਉਚਾਰਨ 蛙蟆 [wuu]
 • 底轉 ਉਚਾਰਨ 底轉 [wuu]
 • 白魚 ਉਚਾਰਨ 白魚 [wuu]
 • 光里光生 ਉਚਾਰਨ 光里光生 [wuu]
 • 做喜事 ਉਚਾਰਨ 做喜事 [wuu]
 • 兩夫妻 ਉਚਾਰਨ 兩夫妻 [wuu]
 • 猜寓 ਉਚਾਰਨ 猜寓 [wuu]
 • 反領 ਉਚਾਰਨ 反領 [wuu]
 • 四季八節 ਉਚਾਰਨ 四季八節 [wuu]
 • 賣衫灘 ਉਚਾਰਨ 賣衫灘 [wuu]
 • 二三八九 ਉਚਾਰਨ 二三八九 [wuu]
 • 蛇魚 ਉਚਾਰਨ 蛇魚 [wuu]
 • 塳 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 穩當 ਉਚਾਰਨ 穩當 [wuu]
 • 割切 ਉਚਾਰਨ 割切 [wuu]
 • 彌 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 腳窟頭 ਉਚਾਰਨ 腳窟頭 [wuu]
 • 自顧自 ਉਚਾਰਨ 自顧自 [wuu]
 • 烏狼 ਉਚਾਰਨ 烏狼 [wuu]
 • 眙 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 奮掃 ਉਚਾਰਨ 奮掃 [wuu]
 • 肚排骨 ਉਚਾਰਨ 肚排骨 [wuu]
 • 赤腳卵 ਉਚਾਰਨ 赤腳卵 [wuu]
 • 鼻頭孔 ਉਚਾਰਨ 鼻頭孔 [wuu]
 • 茶腳 ਉਚਾਰਨ 茶腳 [wuu]
 • 暗沉沉 ਉਚਾਰਨ 暗沉沉 [wuu]
 • 算實 ਉਚਾਰਨ 算實 [wuu]
 • 憾 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 渠倈 ਉਚਾਰਨ 渠倈 [wuu]
 • 菜頭生 ਉਚਾਰਨ 菜頭生 [wuu]
 • 何物樣 ਉਚਾਰਨ 何物樣 [wuu]
 • 閒淡 ਉਚਾਰਨ 閒淡 [wuu]
 • 財禮 ਉਚਾਰਨ 財禮 [wuu]
 • 專頭 ਉਚਾਰਨ 專頭 [wuu]
 • 貪小便 ਉਚਾਰਨ 貪小便 [wuu]
 • 本鈿 ਉਚਾਰਨ 本鈿 [wuu]
 • 鯽魚 ਉਚਾਰਨ 鯽魚 [zh]
 • 洗生娘 ਉਚਾਰਨ 洗生娘 [wuu]
 • 懵講 ਉਚਾਰਨ 懵講 [wuu]
 • 包頭魚 ਉਚਾਰਨ 包頭魚 [wuu]
 • 清水相 ਉਚਾਰਨ 清水相 [wuu]
 • 外轉 ਉਚਾਰਨ 外轉 [wuu]
 • 否啻 ਉਚਾਰਨ 否啻 [wuu]
 • 頭頸骨 ਉਚਾਰਨ 頭頸骨 [wuu]
 • 快長快大 ਉਚਾਰਨ 快長快大 [wuu]
 • 雙袋眼兒 ਉਚਾਰਨ 雙袋眼兒 [wuu]
 • 嚴儘 ਉਚਾਰਨ 嚴儘 [wuu]
 • 大半日 ਉਚਾਰਨ 大半日 [wuu]
 • 腳肚 ਉਚਾਰਨ 腳肚 [wuu]
 • 望爾倈 ਉਚਾਰਨ 望爾倈 [wuu]
 • 紙鷂 ਉਚਾਰਨ 紙鷂 [wuu]
 • 躂躂滾 ਉਚਾਰਨ 躂躂滾 [wuu]
 • 屁卵 ਉਚਾਰਨ 屁卵 [wuu]
 • 大模大樣 ਉਚਾਰਨ 大模大樣 [wuu]
 • 岔見岔 ਉਚਾਰਨ 岔見岔 [wuu]
 • 茶盞 ਉਚਾਰਨ 茶盞 [wuu]
 • 花里斑斕 ਉਚਾਰਨ 花里斑斕 [wuu]
 • 單條心 ਉਚਾਰਨ 單條心 [wuu]
 • 妝緊 ਉਚਾਰਨ 妝緊 [wuu]
 • 活稽 ਉਚਾਰਨ 活稽 [wuu]
 • 冷頭 ਉਚਾਰਨ 冷頭 [wuu]
 • 淺五更 ਉਚਾਰਨ 淺五更 [wuu]
 • 隔壁鄰舍 ਉਚਾਰਨ 隔壁鄰舍 [wuu]
 • 自搭 ਉਚਾਰਨ 自搭 [wuu]
 • 當用 ਉਚਾਰਨ 當用 [wuu]