ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

特定數目單字

特定數目單字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 一 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 二 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 九 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 十 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 六 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 三 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 四 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 五 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 八 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 七 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 正 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 百 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 千 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 零 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 廿 ਉਚਾਰਨ
  廿 [wuu]
 • 陸 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 伍 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 兩 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 念 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 京 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 億 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 〇 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 兆 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 什 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 溝 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 進 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 萬 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 圓 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 柒 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 垓 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 玖 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 貳 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 捌 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 載 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 肆 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 仟 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 壹 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 枯 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 拾 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 叁 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 卅 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 卄 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 秭 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 叄 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 圩 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 弍 ਉਚਾਰਨ
  [cdo]
 • 佰 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 皕 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 樺 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 卌 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 䦉 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 穰 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 亖 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 澗 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 弌 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 弎 ਉਚਾਰਨ
  [yue]