ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

特定數目單字

特定數目單字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 一 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 二 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 九 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 十 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 六 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 三 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 四 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 五 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 八 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 七 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 正 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 百 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 千 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 零 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 廿 ਉਚਾਰਨ 廿 [wuu]
 • 陸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 伍 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 兩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 念 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 京 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 億 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 〇 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 兆 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 什 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 溝 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 進 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 萬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 圓 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 柒 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 垓 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 玖 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 貳 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 捌 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 載 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 仟 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 肆 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 壹 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 枯 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 拾 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 叁 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 卅 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 卄 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 叄 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 秭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 圩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 弍 ਉਚਾਰਨ [cdo]
 • 佰 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 皕 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 樺 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 卌 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 䦉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 穰 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 澗 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 亖 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 弌 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 弎 ਉਚਾਰਨ [yue]