ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

符號

符號 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • € ਉਚਾਰਨ [nl]
 • ! ਉਚਾਰਨ ! [en]
 • > ਉਚਾਰਨ > [uk]
 • % ਉਚਾਰਨ % [ko]
 • = ਉਚਾਰਨ = [ru]
 • * ਉਚਾਰਨ * [ru]
 • × ਉਚਾਰਨ × [yue]
 • $ ਉਚਾਰਨ $ [en]
 • ^ ਉਚਾਰਨ ^ [en]
 • # ਉਚਾਰਨ # [it]
 • 、 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • ÷ ਉਚਾਰਨ ÷ [ru]
 • © ਉਚਾਰਨ © [en]
 • ﹢ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • − ਉਚਾਰਨ [vi]
 • … ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Ⅻ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ± ਉਚਾਰਨ ± [pl]
 • ₴ ਉਚਾਰਨ [uk]
 • 〈〉 ਉਚਾਰਨ 〈〉 [yue]
 • √ ਉਚਾਰਨ [ru]
 • 卍 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • Ⅵ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ₩ ਉਚਾਰਨ [en]
 • Ⅶ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • _ ਉਚਾਰਨ _ [en]
 • ₹ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ∫ ਉਚਾਰਨ [it]
 • ∈ ਉਚਾਰਨ [ru]
 • ∂ ਉਚਾਰਨ [it]
 • ⇒ ਉਚਾਰਨ [it]
 • ∑ ਉਚਾਰਨ [hak]
 • ₦ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ’ ਉਚਾਰਨ [en]
 • 。 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • ‰ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ( ਉਚਾਰਨ ( [ja]
 • Ⅳ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ℠ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Ⅱ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Ⅺ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • KR ਉਚਾਰਨ KR [sv]
 • ¢ ਉਚਾਰਨ ¢ [it]
 • ) ਉਚਾਰਨ ) [yue]
 • ∀ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ₡ ਉਚਾਰਨ [ru]
 • Ⅴ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ₮ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₫ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Ⅹ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ₭ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ¶ ਉਚਾਰਨ [it]
 • ₱ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ∪ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ℗ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ⊥ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ₥ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • ₤ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • ₯ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • ৳ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • ₧ ਉਚਾਰਨ [es]
 • ™ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ⊃ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ₪ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₲ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ® ਉਚਾਰਨ ® [en]
 • Ⅸ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ℉ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ∉ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Ⅷ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ⇔ ਉਚਾਰਨ [it]
 • ₵ ਉਚਾਰਨ [da]
 • Ⅰ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ∴ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • RMB¥ ਉਚਾਰਨ RMB¥ [yue]
 • —— ਉਚਾਰਨ —— [yue]
 • ฿ ਉਚਾਰਨ ฿ [tt]
 • ⊆ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ₣ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • ∵ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ≙ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ∃ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ↔ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • ℃ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ≕ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • inférieur ou égal ਉਚਾਰਨ inférieur ou égal [fr]
 • ‡ ਉਚਾਰਨ [it]
 • ∋ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ¢ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • “” ਉਚਾਰਨ “” [yue]
 • ³ ਉਚਾਰਨ ³ [yue]
 • , ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ≅ ਉਚਾਰਨ [it]
 • NT$ ਉਚਾਰਨ NT$ [yue]
 • - ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ? ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ¥ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ¤ ਉਚਾਰਨ ¤ [ru]
 • ⊕ ਉਚਾਰਨ [ru]
 • ≡ ਉਚਾਰਨ [yue]