ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

粤语拼音

粤语拼音 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ik ਉਚਾਰਨ ik [nl]
 • aap ਉਚਾਰਨ aap [nl]
 • ung ਉਚਾਰਨ ung [da]
 • ek ਉਚਾਰਨ ek [mr]
 • eng ਉਚਾਰਨ eng [de]
 • iu ਉਚਾਰਨ iu [es]
 • ong ਉਚਾਰਨ ong [fr]
 • aan ਉਚਾਰਨ aan [nl]
 • IP ਉਚਾਰਨ IP [en]
 • ang ਉਚਾਰਨ ang [vi]
 • ot ਉਚਾਰਨ ot [ca]
 • ing ਉਚਾਰਨ ing [hu]
 • ak ਉਚਾਰਨ ak [da]
 • oe ਉਚਾਰਨ oe [nl]
 • aam ਉਚਾਰਨ aam [hi]
 • yu ਉਚਾਰਨ yu [bi]
 • aai ਉਚਾਰਨ aai [mr]
 • ap ਉਚਾਰਨ ap [lv]
 • gw ਉਚਾਰਨ gw [ind]
 • kw ਉਚਾਰਨ kw [sv]
 • yut ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yut [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ