ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

粵語文字(簡體)

粵語文字(簡體) ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 大 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 点 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 文 ਉਚਾਰਨ [nan]
 • 佢 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 畀 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 定 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 重 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 晏 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 伏 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 听 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 系 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 拎 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 地 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 镬 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 靓 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 降 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 搣 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 揩 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 蛤 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 仔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 呃 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 摺 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 啜 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 照 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 捋 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 吖 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 咗 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 氹 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嗲 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 呵 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 冇 ਉਚਾਰਨ [hsn]
 • 嬲 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 琼 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 浮 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 啄 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 挼 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 叻 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 啩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 揾 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 甴 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 妗 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 惜 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 刮 ਉਚਾਰਨ [cjy]
 • 擘 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 恨 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 碇 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 唔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 佬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嚡 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 搦 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 樽 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 吟 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 咪 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 啱 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嘅 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 厣 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 滗 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 喊 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 沓 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 趯 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 埋 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 禁 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 吽 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 哋 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 攰 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 曱 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 甩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 噍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 晒 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 揞 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嗤 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 孭 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 腻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 屙 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 戆 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 挜 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 凭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 紧 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 抵 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 墟 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 攋 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 煨 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 髻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 曳 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 谂 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 抱 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 奀 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 侵 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 扱 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 黐 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 撩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 掣 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 吓 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 晾 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 攞 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 徛 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 蜢 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 咩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 掟 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 巧 ਉਚਾਰਨ [wuu]