ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

聖經難字

聖經難字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 矮 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 扔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 簸箕 ਉਚਾਰਨ 簸箕 [zh]
 • 噎 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 蘸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嗐 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 掐 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 纛 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 髑 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 挨 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 墁 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 梃 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 榧 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 匣 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 搓 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 捫 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 忒 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嘬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 夙 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 晌午 ਉਚਾਰਨ 晌午 [cjy]
 • 瓔珞 ਉਚਾਰਨ 瓔珞 [yue]
 • 榧子 ਉਚਾਰਨ 榧子 [yue]
 • 坍塌 ਉਚਾਰਨ 坍塌 [yue]
 • 亙 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 軋 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 咂 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 敕令 ਉਚਾਰਨ 敕令 [yue]
 • 覿面 ਉਚਾਰਨ 覿面 [yue]
 • 糶 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 昴 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 簸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 孳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 椽子 ਉਚਾਰਨ 椽子 [yue]
 • 菢雛之窩 ਉਚਾਰਨ 菢雛之窩 [yue]
 • 崽子 ਉਚਾਰਨ 崽子 [yue]
 • 匣子 ਉਚਾਰਨ 匣子 [yue]
 • 飫 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 冕旒 ਉਚਾਰਨ 冕旒 [yue]
 • 劬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 薅稗子 ਉਚਾਰਨ 薅稗子 [yue]
 • 攙扶 ਉਚਾਰਨ 攙扶 [yue]
 • 掄 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 咂血 ਉਚਾਰਨ 咂血 [yue]
 • 後嗣 ਉਚਾਰਨ 後嗣 [zh]
 • 積儹 ਉਚਾਰਨ 積儹 [yue]
 • 剜出 ਉਚਾਰਨ 剜出 [yue]
 • 僭妄 ਉਚਾਰਨ 僭妄 [yue]
 • 扔下去 ਉਚਾਰਨ 扔下去 [yue]
 • 敕 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 摀 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 曷拉 ਉਚਾਰਨ 曷拉 [yue]
 • 叼餅 ਉਚਾਰਨ 叼餅 [yue]
 • 戍 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 佯 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 摀口 ਉਚਾਰਨ 摀口 [yue]
 • 糶糧 ਉਚਾਰਨ 糶糧 [yue]
 • 梃杖 ਉਚਾਰਨ 梃杖 [yue]
 • 亞捫 ਉਚਾਰਨ 亞捫 [yue]
 • 睚 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 啣 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 髏 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 芟除 ਉਚਾਰਨ 芟除 [yue]
 • 剜 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 卯 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 挨近 ਉਚਾਰਨ 挨近 [zh]
 • 牝牡 ਉਚਾਰਨ 牝牡 [yue]
 • 髑髏地 ਉਚਾਰਨ 髑髏地 [yue]
 • 糠粃 ਉਚਾਰਨ 糠粃 [yue]
 • 鸇 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 虼 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 罪衍 ਉਚਾਰਨ 罪衍 [yue]
 • 號咷 ਉਚਾਰਨ 號咷 [yue]
 • 枳 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 糴糧 ਉਚਾਰਨ 糴糧 [yue]
 • 啣著 ਉਚਾਰਨ 啣著 [yue]
 • 嗉子 ਉਚਾਰਨ 嗉子 [yue]
 • 懷搋 ਉਚਾਰਨ 懷搋 [yue]
 • 杠頭 ਉਚਾਰਨ 杠頭 [wuu]
 • 椽 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 挓 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 牛犢 ਉਚਾਰਨ 牛犢 [yue]
 • 薙 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嗣 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 僭 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 戛 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 玎璫 ਉਚਾਰਨ 玎璫 [yue]
 • 噎死 ਉਚਾਰਨ 噎死 [yue]
 • 咷 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 麻瓤 ਉਚਾਰਨ 麻瓤 [yue]
 • 墁上 ਉਚਾਰਨ 墁上 [yue]
 • 杈子 ਉਚਾਰਨ 杈子 [yue]
 • 晌 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 碌碡 ਉਚਾਰਨ 碌碡 [yue]
 • 攙 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 車輦 ਉਚਾਰਨ 車輦 [yue]
 • 枳棘 ਉਚਾਰਨ 枳棘 [yue]
 • 叼 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嗉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 糴 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 俄梅戛 ਉਚਾਰਨ 俄梅戛 [yue]