ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

舟山

舟山 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 牛 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 生活 ਉਚਾਰਨ 生活 [zh]
 • 明朝 ਉਚਾਰਨ 明朝 [wuu]
 • 儿子 ਉਚਾਰਨ 儿子 [zh]
 • 阿爹 ਉਚਾਰਨ 阿爹 [wuu]
 • 耳环 ਉਚਾਰਨ 耳环 [zh]
 • 打仗 ਉਚਾਰਨ 打仗 [zh]
 • 老公 ਉਚਾਰਨ 老公 [zh]
 • 长江 ਉਚਾਰਨ 长江 [wuu]
 • 黄河 ਉਚਾਰਨ 黄河 [wuu]
 • 寿头 ਉਚਾਰਨ 寿头 [wuu]
 • 阿婆 ਉਚਾਰਨ 阿婆 [wuu]
 • 蜈蚣 ਉਚਾਰਨ 蜈蚣 [wuu]
 • 日里向 ਉਚਾਰਨ 日里向 [wuu]
 • 呒告 ਉਚਾਰਨ 呒告 [wuu]
 • 阿姆 ਉਚਾਰਨ 阿姆 [wuu]
 • 太婆 ਉਚਾਰਨ 太婆 [wuu]
 • 阿伯 ਉਚਾਰਨ 阿伯 [wuu]
 • 拐杖 ਉਚਾਰਨ 拐杖 [wuu]
 • 戆大 ਉਚਾਰਨ 戆大 [wuu]
 • 后生 ਉਚਾਰਨ 后生 [wuu]
 • 推板 ਉਚਾਰਨ 推板 [wuu]
 • 囡 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 太公 ਉਚਾਰਨ 太公 [wuu]
 • 老头 ਉਚਾਰਨ 老头 [zh]
 • 阿拉 ਉਚਾਰਨ 阿拉 [wuu]
 • 阿娘 ਉਚਾਰਨ 阿娘 [wuu]
 • 昼过 ਉਚਾਰਨ 昼过 [wuu]
 • 拖油瓶 ਉਚਾਰਨ 拖油瓶 [wuu]
 • 老太婆 ਉਚਾਰਨ 老太婆 [wuu]
 • 拜坟头岁 ਉਚਾਰਨ 拜坟头岁 [wuu]
 • 骚货 ਉਚਾਰਨ 骚货 [zh]
 • 聋子 ਉਚਾਰਨ 聋子 [nan]
 • 曾孙囡 ਉਚਾਰਨ 曾孙囡 [wuu]
 • 新妇 ਉਚਾਰਨ 新妇 [wuu]
 • 老浓 ਉਚਾਰਨ 老浓 [wuu]
 • 事体 ਉਚਾਰਨ 事体 [wuu]
 • 阿太 ਉਚਾਰਨ 阿太 [wuu]
 • 木大 ਉਚਾਰਨ 木大 [wuu]
 • 呆大儿子 ਉਚਾਰਨ 呆大儿子 [wuu]
 • 酒盏 ਉਚਾਰਨ 酒盏 [wuu]
 • 曾孙 ਉਚਾਰਨ 曾孙 [wuu]
 • 石骨铁硬 ਉਚਾਰਨ 石骨铁硬 [wuu]
 • 笃定 ਉਚਾਰਨ 笃定 [wuu]
 • 夜到 ਉਚਾਰਨ 夜到 [wuu]
 • 旧年子 ਉਚਾਰਨ 旧年子 [wuu]
 • 渠拉 ਉਚਾਰਨ 渠拉 [wuu]
 • 犯关 ਉਚਾਰਨ 犯关 [wuu]
 • 鞋爿 ਉਚਾਰਨ 鞋爿 [wuu]
 • 做生活 ਉਚਾਰਨ 做生活 [wuu]
 • 败家儿子 ਉਚਾਰਨ 败家儿子 [wuu]
 • 呒没 ਉਚਾਰਨ 呒没 [wuu]
 • 㫰竿 ਉਚਾਰਨ 㫰竿 [wuu]
 • 太公头 ਉਚਾਰਨ 太公头 [wuu]
 • 阿爷 ਉਚਾਰਨ 阿爷 [wuu]
 • 灶根间 ਉਚਾਰਨ 灶根间 [wuu]
 • 炮聪 ਉਚਾਰਨ 炮聪 [wuu]
 • 冲手 ਉਚਾਰਨ 冲手 [wuu]
 • 桌凳 ਉਚਾਰਨ 桌凳 [wuu]
 • 小娘婢 ਉਚਾਰਨ 小娘婢 [wuu]
 • 时介 ਉਚਾਰਨ 时介 [wuu]
 • 闲话 ਉਚਾਰਨ 闲话 [zh]
 • 耳朵伞 ਉਚਾਰਨ 耳朵伞 [wuu]
 • 大白 ਉਚਾਰਨ 大白 [hak]
 • 一晌 ਉਚਾਰਨ 一晌 [zh]
 • 猪厩间 ਉਚਾਰਨ 猪厩间 [wuu]
 • 老浓爿 ਉਚਾਰਨ 老浓爿 [wuu]
 • 火熜 ਉਚਾਰਨ 火熜 [wuu]
 • 岙里头 ਉਚਾਰਨ 岙里头 [wuu]
 • 按杖棒 ਉਚਾਰਨ 按杖棒 [wuu]
 • 一卯 ਉਚਾਰਨ 一卯 [wuu]
 • 体忲 ਉਚਾਰਨ 体忲 [wuu]
 • 混堂 ਉਚਾਰਨ 混堂 [wuu]
 • 环子 ਉਚਾਰਨ 环子 [wuu]
 • 尔拉 ਉਚਾਰਨ 尔拉 [wuu]
 • 尿衲 ਉਚਾਰਨ 尿衲 [wuu]
 • 限板 ਉਚਾਰਨ 限板 [wuu]
 • 弗结 ਉਚਾਰਨ 弗结 [wuu]
 • 一埭 ਉਚਾਰਨ 一埭 [wuu]
 • 孙囡 ਉਚਾਰਨ 孙囡 [wuu]
 • 格貌 ਉਚਾਰਨ 格貌 [wuu]
 • 活挈头 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 活挈头 [wuu] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 镬杠 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 镬杠 [wuu] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 抵针 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 抵针 [wuu] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ