ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

轻声词

轻声词 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 脑袋 ਉਚਾਰਨ 脑袋 [zh]
 • 嫁妆 ਉਚਾਰਨ 嫁妆 [zh]
 • 憋闷 ਉਚਾਰਨ 憋闷 [zh]
 • 婆婆 ਉਚਾਰਨ 婆婆 [zh]
 • 念头 ਉਚਾਰਨ 念头 [zh]
 • 荸荠 ਉਚਾਰਨ 荸荠 [wuu]
 • 靶子 ਉਚਾਰਨ 靶子 [zh]
 • 句子 ਉਚਾਰਨ 句子 [zh]
 • 牌子 ਉਚਾਰਨ 牌子 [yue]
 • 袋子 ਉਚਾਰਨ 袋子 [zh]
 • 心思 ਉਚਾਰਨ 心思 [ja]
 • 身份 ਉਚਾਰਨ 身份 [wuu]
 • 嘀咕 ਉਚਾਰਨ 嘀咕 [zh]
 • 护士 ਉਚਾਰਨ 护士 [zh]
 • 打扮 ਉਚਾਰਨ 打扮 [zh]
 • 糊弄 ਉਚਾਰਨ 糊弄 [zh]
 • 它们 ਉਚਾਰਨ 它们 [zh]
 • 点子 ਉਚਾਰਨ 点子 [zh]
 • 晃悠 ਉਚਾਰਨ 晃悠 [zh]
 • 糊涂 ਉਚਾਰਨ 糊涂 [zh]
 • 梆子 ਉਚਾਰਨ 梆子 [zh]
 • 菱角 ਉਚਾਰਨ 菱角 [zh]
 • 抽屉 ਉਚਾਰਨ 抽屉 [zh]
 • 碟子 ਉਚਾਰਨ 碟子 [zh]
 • 镜子 ਉਚਾਰਨ 镜子 [zh]
 • 答应 ਉਚਾਰਨ 答应 [zh]
 • 拐子 ਉਚਾਰਨ 拐子 [wuu]
 • 摆划 ਉਚਾਰਨ 摆划 [zh]
 • 褒贬 ਉਚਾਰਨ 褒贬 [zh]
 • 和尚 ਉਚਾਰਨ 和尚 [zh]
 • 火烧 ਉਚਾਰਨ 火烧 [zh]
 • 班子 ਉਚਾਰਨ 班子 [zh]
 • 喇叭 ਉਚਾਰਨ 喇叭 [nan]
 • 帮手 ਉਚਾਰਨ 帮手 [zh]
 • 姐夫 ਉਚਾਰਨ 姐夫 [zh]
 • 罐子 ਉਚਾਰਨ 罐子 [zh]
 • 冷清 ਉਚਾਰਨ 冷清 [zh]
 • 管子 ਉਚਾਰਨ 管子 [zh]
 • 栗子 ਉਚਾਰਨ 栗子 [wuu]
 • 行当 ਉਚਾਰਨ 行当 [zh]
 • 比试 ਉਚਾਰਨ 比试 [zh]
 • 困难 ਉਚਾਰਨ 困难 [zh]
 • 犊子 ਉਚਾਰਨ 犊子 [zh]
 • 除了 ਉਚਾਰਨ 除了 [zh]
 • 凑合 ਉਚਾਰਨ 凑合 [zh]
 • 墩子 ਉਚਾਰਨ 墩子 [zh]
 • 弟兄 ਉਚਾਰਨ 弟兄 [wuu]
 • 记号 ਉਚਾਰਨ 记号 [nan]
 • 半半拉拉 ਉਚਾਰਨ 半半拉拉 [zh]
 • 报酬 ਉਚਾਰਨ 报酬 [zh]
 • 巴结 ਉਚਾਰਨ 巴结 [zh]
 • 架势 ਉਚਾਰਨ 架势 [zh]
 • 鸽子 ਉਚਾਰਨ 鸽子 [zh]
 • 木头 ਉਚਾਰਨ 木头 [zh]
 • 袜子 ਉਚਾਰਨ 袜子 [wuu]
 • 疟疾 ਉਚਾਰਨ 疟疾 [yue]
 • 娇贵 ਉਚਾਰਨ 娇贵 [zh]
 • 规矩 ਉਚਾਰਨ 规矩 [zh]
 • 堆房 ਉਚਾਰਨ 堆房 [zh]
 • 难为 ਉਚਾਰਨ 难为 [zh]
 • 里边 ਉਚਾਰਨ 里边 [zh]
 • 女婿 ਉਚਾਰਨ 女婿 [zh]
 • 都督 ਉਚਾਰਨ 都督 [zh]
 • 风筝 ਉਚਾਰਨ 风筝 [zh]
 • 吧 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 前边 ਉਚਾਰਨ 前边 [zh]
 • 鬼子 ਉਚਾਰਨ 鬼子 [zh]
 • 柜子 ਉਚਾਰਨ 柜子 [zh]
 • 鞭子 ਉਚਾਰਨ 鞭子 [zh]
 • 芥末 ਉਚਾਰਨ 芥末 [zh]
 • 脖子 ਉਚਾਰਨ 脖子 [zh]
 • 猩猩 ਉਚਾਰਨ 猩猩 [zh]
 • 结实 ਉਚਾਰਨ 结实 [zh]
 • 态度 ਉਚਾਰਨ 态度 [zh]
 • 还是 ਉਚਾਰਨ 还是 [zh]
 • 耽误 ਉਚਾਰਨ 耽误 [zh]
 • 名堂 ਉਚਾਰਨ 名堂 [zh]
 • 忽悠 ਉਚਾਰਨ 忽悠 [cjy]
 • 舍得 ਉਚਾਰਨ 舍得 [wuu]
 • 相公 ਉਚਾਰਨ 相公 [zh]
 • 锤子 ਉਚਾਰਨ 锤子 [zh]
 • 簸箩 ਉਚਾਰਨ 簸箩 [zh]
 • 敦实 ਉਚਾਰਨ 敦实 [zh]
 • 背静 ਉਚਾਰਨ 背静 [zh]
 • 买卖 ਉਚਾਰਨ 买卖 [zh]
 • 多么 ਉਚਾਰਨ 多么 [zh]
 • 情形 ਉਚਾਰਨ 情形 [yue]
 • 掺和 ਉਚਾਰਨ 掺和 [zh]
 • 白净 ਉਚਾਰਨ 白净 [zh]
 • 考究 ਉਚਾਰਨ 考究 [ja]
 • 爽快 ਉਚਾਰਨ 爽快 [zh]
 • 外边 ਉਚਾਰਨ 外边 [zh]
 • 师傅 ਉਚਾਰਨ 师傅 [zh]
 • 虾米 ਉਚਾਰਨ 虾米 [wuu]
 • 箱子 ਉਚਾਰਨ 箱子 [zh]
 • 木匠 ਉਚਾਰਨ 木匠 [zh]
 • 生分 ਉਚਾਰਨ 生分 [wuu]
 • 口袋 ਉਚਾਰਨ 口袋 [yue]
 • 裤子 ਉਚਾਰਨ 裤子 [zh]
 • 年月 ਉਚਾਰਨ 年月 [ja]