ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

轻声

轻声 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 爸爸 ਉਚਾਰਨ 爸爸 [zh]
 • 玻璃 ਉਚਾਰਨ 玻璃 [zh]
 • 包子 ਉਚਾਰਨ 包子 [zh]
 • 不是 ਉਚਾਰਨ 不是 [nan]
 • 啊 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 办公室 ਉਚਾਰਨ 办公室 [zh]
 • 鼻子 ਉਚਾਰਨ 鼻子 [zh]
 • 伯伯 ਉਚਾਰਨ 伯伯 [zh]
 • 杯子 ਉਚਾਰਨ 杯子 [zh]
 • 部分 ਉਚਾਰਨ 部分 [yue]
 • 被子 ਉਚਾਰਨ 被子 [zh]
 • 扁担 ਉਚਾਰਨ 扁担 [zh]
 • 苍蝇 ਉਚਾਰਨ 苍蝇 [wuu]
 • 东边 ਉਚਾਰਨ 东边 [zh]
 • 簸箕 ਉਚਾਰਨ 簸箕 [zh]
 • 爱人 ਉਚਾਰਨ 爱人 [zh]
 • 辫子 ਉਚਾਰਨ 辫子 [zh]
 • 便当 ਉਚਾਰਨ 便当 [zh]
 • 包袱 ਉਚਾਰਨ 包袱 [zh]
 • 薄荷 ਉਚਾਰਨ 薄荷 [zh]
 • 补丁 ਉਚਾਰਨ 补丁 [zh]
 • 别扭 ਉਚਾਰਨ 别扭 [zh]
 • 上边 ਉਚਾਰਨ 上边 [yue]
 • 上面 ਉਚਾਰਨ 上面 [zh]
 • 比方 ਉਚਾਰਨ 比方 [zh]
 • 里面 ਉਚਾਰਨ 里面 [zh]
 • 饼子 ਉਚਾਰਨ 饼子 [zh]
 • 霸道 ਉਚਾਰਨ 霸道 [zh]
 • 蹦跶 ਉਚਾਰਨ 蹦跶 [zh]
 • 棒子 ਉਚਾਰਨ 棒子 [zh]
 • 下边 ਉਚਾਰਨ 下边 [zh]
 • 本子 ਉਚਾਰਨ 本子 [zh]
 • 辈分 ਉਚਾਰਨ 辈分 [zh]
 • 把手 ਉਚਾਰਨ 把手 [zh]
 • 憋闷 ਉਚਾਰਨ 憋闷 [zh]
 • 靶子 ਉਚਾਰਨ 靶子 [zh]
 • 荸荠 ਉਚਾਰਨ 荸荠 [wuu]
 • 梆子 ਉਚਾਰਨ 梆子 [zh]
 • 外面 ਉਚਾਰਨ 外面 [zh]
 • 褒贬 ਉਚਾਰਨ 褒贬 [zh]
 • 班子 ਉਚਾਰਨ 班子 [zh]
 • 帮手 ਉਚਾਰਨ 帮手 [zh]
 • 比试 ਉਚਾਰਨ 比试 [zh]
 • 半半拉拉 ਉਚਾਰਨ 半半拉拉 [zh]
 • 报酬 ਉਚਾਰਨ 报酬 [zh]
 • 巴结 ਉਚਾਰਨ 巴结 [zh]
 • 里边 ਉਚਾਰਨ 里边 [zh]
 • 鞭子 ਉਚਾਰਨ 鞭子 [zh]
 • 吧 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 下面 ਉਚਾਰਨ 下面 [yue]
 • 背静 ਉਚਾਰਨ 背静 [zh]
 • 白净 ਉਚਾਰਨ 白净 [zh]
 • 外边 ਉਚਾਰਨ 外边 [zh]
 • 北边 ਉਚਾਰਨ 北边 [zh]
 • 八哥 ਉਚਾਰਨ 八哥 [zh]
 • 包涵 ਉਚਾਰਨ 包涵 [zh]
 • 步子 ਉਚਾਰਨ 步子 [zh]
 • 棒槌 ਉਚਾਰਨ 棒槌 [zh]
 • 西边 ਉਚਾਰਨ 西边 [zh]
 • 扳手 ਉਚਾਰਨ 扳手 [zh]
 • 豹子 ਉਚਾਰਨ 豹子 [zh]
 • 被卧 ਉਚਾਰਨ 被卧 [zh]
 • 拨拉 ਉਚਾਰਨ 拨拉 [zh]
 • 巴掌 ਉਚਾਰਨ 巴掌 [zh]
 • 扒拉 ਉਚਾਰਨ 扒拉 [zh]
 • 稗子 ਉਚਾਰਨ 稗子 [zh]
 • 本事 ਉਚਾਰਨ 本事 [wuu]
 • 板子 ਉਚਾਰਨ 板子 [zh]
 • 病病歪歪 ਉਚਾਰਨ 病病歪歪 [zh]
 • 婊子 ਉਚਾਰਨ 婊子 [zh]
 • 避讳 ਉਚਾਰਨ 避讳 [zh]
 • 本着 ਉਚਾਰਨ 本着 [hak]
 • 比量 ਉਚਾਰਨ 比量 [zh]
 • 财主 ਉਚਾਰਨ 财主 [zh]
 • 把子 ਉਚਾਰਨ 把子 [zh]
 • 冰糖葫芦儿 ਉਚਾਰਨ 冰糖葫芦儿 [zh]
 • 把势 ਉਚਾਰਨ 把势 [zh]
 • 绷子 ਉਚਾਰਨ 绷子 [zh]
 • 巴不得 ਉਚਾਰਨ 巴不得 [zh]
 • 槽子 ਉਚਾਰਨ 槽子 [zh]
 • 板实 ਉਚਾਰਨ 板实 [zh]
 • 扒头 ਉਚਾਰਨ 扒头 [zh]
 • 膀子 ਉਚਾਰਨ 膀子 [zh]
 • 跛子 ਉਚਾਰਨ 跛子 [zh]
 • 秕子 ਉਚਾਰਨ 秕子 [zh]
 • 插关儿 ਉਚਾਰਨ 插关儿 [zh]
 • 喳喳 ਉਚਾਰਨ 喳喳 [zh]
 • 笔底下 ਉਚਾਰਨ 笔底下 [zh]
 • 别子 ਉਚਾਰਨ 别子 [zh]
 • 拨弄 ਉਚਾਰਨ 拨弄 [zh]
 • 摆布 ਉਚਾਰਨ 摆布 [zh]
 • 不由得 ਉਚਾਰਨ 不由得 [zh]
 • 玻璃纤维 ਉਚਾਰਨ 玻璃纤维 [zh]
 • 杈子 ਉਚਾਰਨ 杈子 [yue]
 • 簿子 ਉਚਾਰਨ 簿子 [wuu]
 • 箱子上 ਉਚਾਰਨ 箱子上 [zh]
 • 百儿八十 ਉਚਾਰਨ 百儿八十 [zh]
 • 巴巴结结 ਉਚਾਰਨ 巴巴结结 [zh]
 • 病病殃殃 ਉਚਾਰਨ 病病殃殃 [zh]
 • 包袱皮儿 ਉਚਾਰਨ 包袱皮儿 [zh]