ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

閩南話特色詞語

閩南話特色詞語 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 歹勢 ਉਚਾਰਨ 歹勢 [nan]
 • 代志大條 ਉਚਾਰਨ 代志大條 [nan]
 • 食飽未? ਉਚਾਰਨ 食飽未? [cdo]
 • 大家 ਉਚਾਰਨ 大家 [ja]
 • 廁所在哪裡 ਉਚਾਰਨ 廁所在哪裡 [nan]
 • 天烏烏 ਉਚਾਰਨ 天烏烏 [nan]
 • 憨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 清源山 ਉਚਾਰਨ 清源山 [nan]
 • 疯女人 ਉਚਾਰਨ 疯女人 [hak]
 • 无代无志 ਉਚਾਰਨ 无代无志 [nan]
 • 天未光 ਉਚਾਰਨ 天未光 [nan]
 • 玩耍 ਉਚਾਰਨ 玩耍 [zh]
 • 不要哭 ਉਚਾਰਨ 不要哭 [zh]
 • 斗阵 ਉਚਾਰਨ 斗阵 [nan]
 • 夭寿 ਉਚਾਰਨ 夭寿 [nan]
 • 再一次 ਉਚਾਰਨ 再一次 [zh]
 • 頭尾 ਉਚਾਰਨ 頭尾 [wuu]
 • 拉肚子 ਉਚਾਰਨ 拉肚子 [zh]
 • 铁观音 ਉਚਾਰਨ 铁观音 [zh]
 • 好味 ਉਚਾਰਨ 好味 [yue]
 • 古早味 ਉਚਾਰਨ 古早味 [nan]
 • 懒惰 ਉਚਾਰਨ 懒惰 [wuu]
 • 三不五时 ਉਚਾਰਨ 三不五时 [nan]
 • 一世人 ਉਚਾਰਨ 一世人 [nan]
 • 艰苦 ਉਚਾਰਨ 艰苦 [zh]
 • 勤劳 ਉਚਾਰਨ 勤劳 [zh]
 • 雞婆 ਉਚਾਰਨ 雞婆 [yue]
 • 龙山寺 ਉਚਾਰਨ 龙山寺 [nan]
 • 刺桐 ਉਚਾਰਨ 刺桐 [zh]
 • 郑成功 ਉਚਾਰਨ 郑成功 [zh]
 • 一步一步 ਉਚਾਰਨ 一步一步 [zh]
 • 好天 ਉਚਾਰਨ 好天 [cdo]
 • 肚子餓 ਉਚਾਰਨ 肚子餓 [nan]
 • 舀湯 ਉਚਾਰਨ 舀湯 [zh]
 • 骱边 ਉਚਾਰਨ 骱边 [nan]
 • 临水夫人 ਉਚਾਰਨ 临水夫人 [nan]
 • 暗时 ਉਚਾਰਨ 暗时 [nan]
 • 南音 ਉਚਾਰਨ 南音 [yue]
 • 厝 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 草庵 ਉਚਾਰਨ 草庵 [nan]
 • 三更半暝 ਉਚਾਰਨ 三更半暝 [nan]
 • 日时 ਉਚਾਰਨ 日时 [nan]
 • 敬天公 ਉਚਾਰਨ 敬天公 [nan]
 • 吐气 ਉਚਾਰਨ 吐气 [zh]
 • 一點點 ਉਚਾਰਨ 一點點 [yue]
 • 水勺 ਉਚਾਰਨ 水勺 [nan]
 • 三更半夜 ਉਚਾਰਨ 三更半夜 [zh]
 • 吃到饱 ਉਚਾਰਨ 吃到饱 [nan]
 • 挑食 ਉਚਾਰਨ 挑食 [nan]
 • 法度 ਉਚਾਰਨ 法度 [nan]
 • 鸡婆 ਉਚਾਰਨ 鸡婆 [hak]
 • 肚子饿 ਉਚਾਰਨ 肚子饿 [wuu]
 • 开元寺 ਉਚਾਰਨ 开元寺 [yue]
 • 小时候 ਉਚਾਰਨ 小时候 [zh]
 • 人情世事 ਉਚਾਰਨ 人情世事 [nan]
 • 耳孔 ਉਚਾਰਨ 耳孔 [nan]
 • 阿里不达 ਉਚਾਰਨ 阿里不达 [nan]
 • 吃志 ਉਚਾਰਨ 吃志 [nan]
 • 大官 ਉਚਾਰਨ 大官 [zh]
 • 高甲戏 ਉਚਾਰਨ 高甲戏 [nan]
 • 软脚 ਉਚਾਰਨ 软脚 [nan]
 • 颜思齐 ਉਚਾਰਨ 颜思齐 [nan]
 • 欧阳詹 ਉਚਾਰਨ 欧阳詹 [nan]
 • 厦门仔 ਉਚਾਰਨ 厦门仔 [zh]
 • 臭骨 ਉਚਾਰਨ 臭骨 [nan]
 • 無三無二 ਉਚਾਰਨ 無三無二 [nan]
 • 郑经 ਉਚਾਰਨ 郑经 [nan]
 • 心肝頂 ਉਚਾਰਨ 心肝頂 [nan]
 • 多心 ਉਚਾਰਨ 多心 [zh]
 • 一次半次 ਉਚਾਰਨ 一次半次 [nan]
 • 番仔 ਉਚਾਰਨ 番仔 [nan]
 • 咱厝 ਉਚਾਰਨ 咱厝 [nan]
 • 倒吊 ਉਚਾਰਨ 倒吊 [nan]
 • 王潮 ਉਚਾਰਨ 王潮 [nan]
 • 保生大帝 ਉਚਾਰਨ 保生大帝 [zh]
 • 猪哥 ਉਚਾਰਨ 猪哥 [nan]
 • 寡言 ਉਚਾਰਨ 寡言 [zh]
 • 明晚 ਉਚਾਰਨ 明晚 [zh]
 • 好命 ਉਚਾਰਨ 好命 [nan]
 • 欲暗时 ਉਚਾਰਨ 欲暗时 [nan]
 • 六胜塔 ਉਚਾਰਨ 六胜塔 [nan]
 • 冷胃 ਉਚਾਰਨ 冷胃 [nan]
 • 喝喝 ਉਚਾਰਨ 喝喝 [zh]
 • 吃到飽 ਉਚਾਰਨ 吃到飽 [nan]
 • 心头 ਉਚਾਰਨ 心头 [nan]
 • 顶日 ਉਚਾਰਨ 顶日 [nan]
 • 茶芯 ਉਚਾਰਨ 茶芯 [nan]
 • 软手 ਉਚਾਰਨ 软手 [nan]
 • 手贱 ਉਚਾਰਨ 手贱 [nan]
 • 陈元光 ਉਚਾਰਨ 陈元光 [nan]
 • 密密麻麻 ਉਚਾਰਨ 密密麻麻 [zh]
 • 好一点 ਉਚਾਰਨ 好一点 [nan]
 • 噎到 ਉਚਾਰਨ 噎到 [zh]
 • 想说 ਉਚਾਰਨ 想说 [zh]
 • 雾煞煞 ਉਚਾਰਨ 雾煞煞 [nan]
 • 自认自对 ਉਚਾਰਨ 自认自对 [zh]
 • 好料 ਉਚਾਰਨ 好料 [nan]
 • 日本仔 ਉਚਾਰਨ 日本仔 [nan]
 • 地瓜腔 ਉਚਾਰਨ 地瓜腔 [zh]
 • 王审知 ਉਚਾਰਨ 王审知 [nan]