ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

高頻基礎叼炸天的閩南話詞語

高頻基礎叼炸天的閩南話詞語 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 我 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 你 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 我们 ਉਚਾਰਨ
  我们 [zh]
 • 什么 ਉਚਾਰਨ
  什么 [hak]
 • 他们 ਉਚਾਰਨ
  他们 [zh]
 • 怎么样 ਉਚਾਰਨ
  怎么样 [zh]
 • 谁 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 为什么 ਉਚਾਰਨ
  为什么 [zh]
 • 食飽未? ਉਚਾਰਨ
  食飽未? [nan]
 • 你们 ਉਚਾਰਨ
  你们 [wuu]
 • 女人 ਉਚਾਰਨ
  女人 [zh]
 • 哪里 ਉਚਾਰਨ
  哪里 [zh]
 • 这里 ਉਚਾਰਨ
  这里 [zh]
 • 多少钱 ਉਚਾਰਨ
  多少钱 [zh]
 • 我的 ਉਚਾਰਨ
  我的 [zh]
 • 男人 ਉਚਾਰਨ
  男人 [zh]
 • 那里 ਉਚਾਰਨ
  那里 [zh]
 • 后面 ਉਚਾਰਨ
  后面 [zh]
 • 前面 ਉਚਾਰਨ
  前面 [zh]
 • 厕所在哪里 ਉਚਾਰਨ
  厕所在哪里 [nan]
 • 这边 ਉਚਾਰਨ
  这边 [yue]
 • 上面 ਉਚਾਰਨ
  上面 [zh]
 • 你的 ਉਚਾਰਨ
  你的 [zh]
 • 好吃 ਉਚਾਰਨ
  好吃 [nan]
 • 他们的 ਉਚਾਰਨ
  他们的 [yue]
 • 咱们 ਉਚਾਰਨ
  咱们 [zh]
 • 左边 ਉਚਾਰਨ
  左边 [zh]
 • 歹势 ਉਚਾਰਨ
  歹势 [nan]
 • 喝水 ਉਚਾਰਨ
  喝水 [zh]
 • 下面 ਉਚਾਰਨ
  下面 [yue]
 • 那边 ਉਚਾਰਨ
  那边 [wuu]
 • 右边 ਉਚਾਰਨ
  右边 [zh]
 • 他的 ਉਚਾਰਨ
  他的 [zh]
 • 几岁 ਉਚਾਰਨ
  几岁 [zh]
 • 我们的 ਉਚਾਰਨ
  我们的 [nan]
 • 谁的 ਉਚਾਰਨ
  谁的 [zh]
 • 咱们的 ਉਚਾਰਨ
  咱们的 [nan]
 • 袂要紧 ਉਚਾਰਨ
  袂要紧 [nan]
 • 林先生 ਉਚਾਰਨ
  林先生 [zh]
 • 难吃 ਉਚਾਰਨ
  难吃 [zh]
 • 你们的 ਉਚਾਰਨ
  你们的 [nan]