ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 안녕 ਉਚਾਰਨ
  안녕 [ko]
 • 바보 ਉਚਾਰਨ
  바보 [ko]
 • 한국어 ਉਚਾਰਨ
  한국어 [ko]
 • 고양이 ਉਚਾਰਨ
  고양이 [ko]
 • 가방 ਉਚਾਰਨ
  가방 [ko]
 • 진짜 ਉਚਾਰਨ
  진짜 [ko]
 • 지하철 ਉਚਾਰਨ
  지하철 [ko]
 • 새 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 떡볶이 ਉਚਾਰਨ
  떡볶이 [ko]
 • 가을 ਉਚਾਰਨ
  가을 [ko]
 • 개 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 강남 ਉਚਾਰਨ
  강남 [ko]
 • 월요일 ਉਚਾਰਨ
  월요일 [ko]
 • 크리스마스 ਉਚਾਰਨ
  크리스마스 [ko]
 • 방학 ਉਚਾਰਨ
  방학 [ko]
 • 아이스크림 ਉਚਾਰਨ
  아이스크림 [ko]
 • 감자 ਉਚਾਰਨ
  감자 [ko]
 • 미안하다 ਉਚਾਰਨ
  미안하다 [ko]
 • 모자 ਉਚਾਰਨ
  모자 [ko]
 • 라디오 ਉਚਾਰਨ
  라디오 [ko]
 • 가요 ਉਚਾਰਨ
  가요 [ko]
 • 귀국하다 ਉਚਾਰਨ
  귀국하다 [ko]
 • 화요일 ਉਚਾਰਨ
  화요일 [ko]
 • 도서관 ਉਚਾਰਨ
  도서관 [ko]
 • 이 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 일 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 부모님 ਉਚਾਰਨ
  부모님 [ko]
 • 위 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 빨간색 ਉਚਾਰਨ
  빨간색 [ko]
 • 김밥 ਉਚਾਰਨ
  김밥 [ko]
 • 저 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 의자 ਉਚਾਰਨ
  의자 [ko]
 • 외국인 ਉਚਾਰਨ
  외국인 [ko]
 • 일요일 ਉਚਾਰਨ
  일요일 [ko]
 • 돼지 ਉਚਾਰਨ
  돼지 [ko]
 • 오 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 교과서 ਉਚਾਰਨ
  교과서 [ko]
 • 우유 ਉਚਾਰਨ
  우유 [ko]
 • 공항 ਉਚਾਰਨ
  공항 [ko]
 • 열쇠 ਉਚਾਰਨ
  열쇠 [ko]
 • 강변 ਉਚਾਰਨ
  강변 [ko]
 • 사 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 토요일 ਉਚਾਰਨ
  토요일 [ko]
 • 예 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 귀엽다 ਉਚਾਰਨ
  귀엽다 [ko]
 • 비빔밥 ਉਚਾਰਨ
  비빔밥 [ko]
 • 목요일 ਉਚਾਰਨ
  목요일 [ko]
 • 팔 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 가게 ਉਚਾਰਨ
  가게 [ko]
 • 밤 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 눈 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 의사 ਉਚਾਰਨ
  의사 [ko]
 • 가입하다 ਉਚਾਰਨ
  가입하다 [ko]
 • 화장실 ਉਚਾਰਨ
  화장실 [ko]
 • 양주 ਉਚਾਰਨ
  양주 [ko]
 • 부탁 ਉਚਾਰਨ
  부탁 [ko]
 • 갈비 ਉਚਾਰਨ
  갈비 [ko]
 • 씨 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 비 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 빵 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 다리 ਉਚਾਰਨ
  다리 [ko]
 • 고기 ਉਚਾਰਨ
  고기 [ko]
 • 시계 ਉਚਾਰਨ
  시계 [ko]
 • 닭 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 수요일 ਉਚਾਰਨ
  수요일 [ko]
 • 배 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 부엌 ਉਚਾਰਨ
  부엌 [ko]
 • 먹다 ਉਚਾਰਨ
  먹다 [ko]
 • 가스 ਉਚਾਰਨ
  가스 [ko]
 • 금요일 ਉਚਾਰਨ
  금요일 [ko]
 • 네 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 낱말 ਉਚਾਰਨ
  낱말 [ko]
 • 내일 ਉਚਾਰਨ
  내일 [ko]
 • 손가락 ਉਚਾਰਨ
  손가락 [ko]
 • 삼 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 불고기 ਉਚਾਰਨ
  불고기 [ko]
 • 차 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 정말 ਉਚਾਰਨ
  정말 [ko]
 • 살 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 쉬다 ਉਚਾਰਨ
  쉬다 [ko]
 • 주말 ਉਚਾਰਨ
  주말 [ko]
 • 오전 ਉਚਾਰਨ
  오전 [ko]
 • 공원 ਉਚਾਰਨ
  공원 [ko]
 • 번역 ਉਚਾਰਨ
  번역 [ko]
 • 달 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 시장 ਉਚਾਰਨ
  시장 [ko]
 • 입술 ਉਚਾਰਨ
  입술 [ko]
 • 칠 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 강 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 도 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 누나 ਉਚਾਰਨ
  누나 [ko]
 • 가위 ਉਚਾਰਨ
  가위 [ko]
 • 구 ਉਚਾਰਨ
  [ko]
 • 대학생 ਉਚਾਰਨ
  대학생 [ko]
 • 질문 ਉਚਾਰਨ
  질문 [ko]
 • 단골 ਉਚਾਰਨ
  단골 [ko]
 • 만화 ਉਚਾਰਨ
  만화 [ko]
 • 가짜 ਉਚਾਰਨ
  가짜 [ko]
 • 전화번호 ਉਚਾਰਨ
  전화번호 [ko]
 • 회의 ਉਚਾਰਨ
  회의 [ko]