ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 안녕 ਉਚਾਰਨ 안녕 [ko]
 • 바보 ਉਚਾਰਨ 바보 [ko]
 • 한국어 ਉਚਾਰਨ 한국어 [ko]
 • 가방 ਉਚਾਰਨ 가방 [ko]
 • 고양이 ਉਚਾਰਨ 고양이 [ko]
 • 진짜 ਉਚਾਰਨ 진짜 [ko]
 • 지하철 ਉਚਾਰਨ 지하철 [ko]
 • 새 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 떡볶이 ਉਚਾਰਨ 떡볶이 [ko]
 • 가을 ਉਚਾਰਨ 가을 [ko]
 • 개 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 강남 ਉਚਾਰਨ 강남 [ko]
 • 크리스마스 ਉਚਾਰਨ 크리스마스 [ko]
 • 월요일 ਉਚਾਰਨ 월요일 [ko]
 • 방학 ਉਚਾਰਨ 방학 [ko]
 • 아이스크림 ਉਚਾਰਨ 아이스크림 [ko]
 • 감자 ਉਚਾਰਨ 감자 [ko]
 • 미안하다 ਉਚਾਰਨ 미안하다 [ko]
 • 가요 ਉਚਾਰਨ 가요 [ko]
 • 모자 ਉਚਾਰਨ 모자 [ko]
 • 라디오 ਉਚਾਰਨ 라디오 [ko]
 • 귀국하다 ਉਚਾਰਨ 귀국하다 [ko]
 • 화요일 ਉਚਾਰਨ 화요일 [ko]
 • 도서관 ਉਚਾਰਨ 도서관 [ko]
 • 이 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 부모님 ਉਚਾਰਨ 부모님 [ko]
 • 일 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 위 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 김밥 ਉਚਾਰਨ 김밥 [ko]
 • 빨간색 ਉਚਾਰਨ 빨간색 [ko]
 • 외국인 ਉਚਾਰਨ 외국인 [ko]
 • 저 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 일요일 ਉਚਾਰਨ 일요일 [ko]
 • 교과서 ਉਚਾਰਨ 교과서 [ko]
 • 의자 ਉਚਾਰਨ 의자 [ko]
 • 돼지 ਉਚਾਰਨ 돼지 [ko]
 • 오 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 우유 ਉਚਾਰਨ 우유 [ko]
 • 강변 ਉਚਾਰਨ 강변 [ko]
 • 열쇠 ਉਚਾਰਨ 열쇠 [ko]
 • 토요일 ਉਚਾਰਨ 토요일 [ko]
 • 사 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 공항 ਉਚਾਰਨ 공항 [ko]
 • 예 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 귀엽다 ਉਚਾਰਨ 귀엽다 [ko]
 • 비빔밥 ਉਚਾਰਨ 비빔밥 [ko]
 • 목요일 ਉਚਾਰਨ 목요일 [ko]
 • 팔 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 가입하다 ਉਚਾਰਨ 가입하다 [ko]
 • 양주 ਉਚਾਰਨ 양주 [ko]
 • 부탁 ਉਚਾਰਨ 부탁 [ko]
 • 가게 ਉਚਾਰਨ 가게 [ko]
 • 밤 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 차 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 씨 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 눈 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 비 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 화장실 ਉਚਾਰਨ 화장실 [ko]
 • 빵 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 다리 ਉਚਾਰਨ 다리 [ko]
 • 의사 ਉਚਾਰਨ 의사 [ko]
 • 갈비 ਉਚਾਰਨ 갈비 [ko]
 • 고기 ਉਚਾਰਨ 고기 [ko]
 • 시계 ਉਚਾਰਨ 시계 [ko]
 • 수요일 ਉਚਾਰਨ 수요일 [ko]
 • 배 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 닭 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 가스 ਉਚਾਰਨ 가스 [ko]
 • 낱말 ਉਚਾਰਨ 낱말 [ko]
 • 부엌 ਉਚਾਰਨ 부엌 [ko]
 • 먹다 ਉਚਾਰਨ 먹다 [ko]
 • 내일 ਉਚਾਰਨ 내일 [ko]
 • 금요일 ਉਚਾਰਨ 금요일 [ko]
 • 손가락 ਉਚਾਰਨ 손가락 [ko]
 • 삼 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 불고기 ਉਚਾਰਨ 불고기 [ko]
 • 네 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 정말 ਉਚਾਰਨ 정말 [ko]
 • 살 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 주말 ਉਚਾਰਨ 주말 [ko]
 • 오전 ਉਚਾਰਨ 오전 [ko]
 • 쉬다 ਉਚਾਰਨ 쉬다 [ko]
 • 공원 ਉਚਾਰਨ 공원 [ko]
 • 입술 ਉਚਾਰਨ 입술 [ko]
 • 시장 ਉਚਾਰਨ 시장 [ko]
 • 번역 ਉਚਾਰਨ 번역 [ko]
 • 칠 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 달 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 단골 ਉਚਾਰਨ 단골 [ko]
 • 강 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 도 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 질문 ਉਚਾਰਨ 질문 [ko]
 • 대학생 ਉਚਾਰਨ 대학생 [ko]
 • 누나 ਉਚਾਰਨ 누나 [ko]
 • 가위 ਉਚਾਰਨ 가위 [ko]
 • 만화 ਉਚਾਰਨ 만화 [ko]
 • 구 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 가짜 ਉਚਾਰਨ 가짜 [ko]
 • 막내 ਉਚਾਰਨ 막내 [ko]
 • 전화번호 ਉਚਾਰਨ 전화번호 [ko]