ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 설날 ਉਚਾਰਨ 설날 [ko]
 • 코 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 저희 ਉਚਾਰਨ 저희 [ko]
 • 거짓말 ਉਚਾਰਨ 거짓말 [ko]
 • 김밥 ਉਚਾਰਨ 김밥 [ko]
 • 목욕탕 ਉਚਾਰਨ 목욕탕 [ko]
 • 규칙 ਉਚਾਰਨ 규칙 [ko]
 • 화장실 ਉਚਾਰਨ 화장실 [ko]
 • 라면 ਉਚਾਰਨ 라면 [ko]
 • 박 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 신화 ਉਚਾਰਨ 신화 [ko]
 • 우표 ਉਚਾਰਨ 우표 [ko]
 • 약국 ਉਚਾਰਨ 약국 [ko]
 • 직업 ਉਚਾਰਨ 직업 [ko]
 • 인터넷 ਉਚਾਰਨ 인터넷 [ko]
 • 볶음밥 ਉਚਾਰਨ 볶음밥 [ko]
 • 보고하다 ਉਚਾਰਨ 보고하다 [ko]
 • 작성하다 ਉਚਾਰਨ 작성하다 [ko]
 • 보고서 ਉਚਾਰਨ 보고서 [ko]
 • 도둑 ਉਚਾਰਨ 도둑 [ko]
 • 깎다 ਉਚਾਰਨ 깎다 [ko]
 • 고객 ਉਚਾਰਨ 고객 [ko]
 • 관광객 ਉਚਾਰਨ 관광객 [ko]
 • 막걸리 ਉਚਾਰਨ 막걸리 [ko]
 • 삼계탕 ਉਚਾਰਨ 삼계탕 [ko]
 • 설렁탕 ਉਚਾਰਨ 설렁탕 [ko]
 • 아버님 ਉਚਾਰਨ 아버님 [ko]
 • 엉덩이 ਉਚਾਰਨ 엉덩이 [ko]
 • 눈동자 ਉਚਾਰਨ 눈동자 [ko]
 • 무릎 ਉਚਾਰਨ 무릎 [ko]
 • 머리카락 ਉਚਾਰਨ 머리카락 [ko]
 • 턱 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 뺨 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 퇴근하다 ਉਚਾਰਨ 퇴근하다 [ko]
 • 출근하다 ਉਚਾਰਨ 출근하다 [ko]
 • 요리하다 ਉਚਾਰਨ 요리하다 [ko]
 • 청소하다 ਉਚਾਰਨ 청소하다 [ko]
 • 주문하다 ਉਚਾਰਨ 주문하다 [ko]
 • 말씀하다 ਉਚਾਰਨ 말씀하다 [ko]
 • 지불하다 ਉਚਾਰਨ 지불하다 [ko]
 • 계산하다 ਉਚਾਰਨ 계산하다 [ko]
 • 안내하다 ਉਚਾਰਨ 안내하다 [ko]
 • 예약하다 ਉਚਾਰਨ 예약하다 [ko]
 • 도착하다 ਉਚਾਰਨ 도착하다 [ko]
 • 화 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 소포 ਉਚਾਰਨ 소포 [ko]
 • 수영장 ਉਚਾਰਨ 수영장 [ko]
 • 숙제 ਉਚਾਰਨ 숙제 [ko]
 • 싫어하다 ਉਚਾਰਨ 싫어하다 [ko]
 • 싸다 ਉਚਾਰਨ 싸다 [ko]
 • 씨 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 약 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 연락 ਉਚਾਰਨ 연락 [ko]
 • 엽서 ਉਚਾਰਨ 엽서 [ko]
 • 요리 ਉਚਾਰਨ 요리 [ko]
 • 욕실 ਉਚਾਰਨ 욕실 [ko]
 • 우산 ਉਚਾਰਨ 우산 [ko]
 • 우체국 ਉਚਾਰਨ 우체국 [ko]
 • 운동장 ਉਚਾਰਨ 운동장 [ko]
 • 잊어버리다 ਉਚਾਰਨ 잊어버리다 [ko]
 • 잡지 ਉਚਾਰਨ 잡지 [ko]
 • 장갑 ਉਚਾਰਨ 장갑 [ko]
 • 재미없다 ਉਚਾਰਨ 재미없다 [ko]
 • 접시 ਉਚਾਰਨ 접시 [ko]
 • 조카 ਉਚਾਰਨ 조카 [ko]
 • 주 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 주방 ਉਚਾਰਨ 주방 [ko]
 • 착하다 ਉਚਾਰਨ 착하다 [ko]
 • 청소 ਉਚਾਰਨ 청소 [ko]
 • 초대 ਉਚਾਰਨ 초대 [ko]
 • 춥다 ਉਚਾਰਨ 춥다 [ko]
 • 침대 ਉਚਾਰਨ 침대 [ko]
 • 카드 ਉਚਾਰਨ 카드 [ko]
 • 크다 ਉਚਾਰਨ 크다 [ko]
 • 탁자 ਉਚਾਰਨ 탁자 [ko]
 • 표 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 피곤하다 ਉਚਾਰਨ 피곤하다 [ko]
 • 홍차 ਉਚਾਰਨ 홍차 [ko]
 • 휴가 ਉਚਾਰਨ 휴가 [ko]
 • 휴일 ਉਚਾਰਨ 휴일 [ko]
 • 학자 ਉਚਾਰਨ 학자 [ko]
 • 인사하다 ਉਚਾਰਨ 인사하다 [ko]
 • 영 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 억 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 만 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 천 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 구 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 팔 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 칠 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 육 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 아흔 ਉਚਾਰਨ 아흔 [ko]
 • 여든 ਉਚਾਰਨ 여든 [ko]
 • 일흔 ਉਚਾਰਨ 일흔 [ko]
 • 예순 ਉਚਾਰਨ 예순 [ko]
 • 마흔 ਉਚਾਰਨ 마흔 [ko]
 • 서른 ਉਚਾਰਨ 서른 [ko]
 • 스물 ਉਚਾਰਨ 스물 [ko]
 • 국 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • 계란 ਉਚਾਰਨ 계란 [ko]
 • 가게 ਉਚਾਰਨ 가게 [ko]