ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

10 legszebb magyar szó

10 legszebb magyar szó ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • anya ਉਚਾਰਨ anya [hu]
  • sír ਉਚਾਰਨ sír [hu]
  • vér ਉਚਾਰਨ vér [hu]
  • ősz ਉਚਾਰਨ ősz [hu]
  • láng ਉਚਾਰਨ láng [hu]
  • szív ਉਚਾਰਨ szív [hu]
  • csók ਉਚਾਰਨ csók [hu]
  • gyöngy ਉਚਾਰਨ gyöngy [hu]
  • kard ਉਚਾਰਨ kard [hu]
  • szűz ਉਚਾਰਨ szűz [hu]