ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

adjective

adjective ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • same ਉਚਾਰਨ same [en]
 • American ਉਚਾਰਨ American [en]
 • wonderful ਉਚਾਰਨ wonderful [en]
 • sex ਉਚਾਰਨ sex [en]
 • tired ਉਚਾਰਨ tired [en]
 • viejo ਉਚਾਰਨ viejo [es]
 • severe ਉਚਾਰਨ severe [en]
 • early ਉਚਾਰਨ early [en]
 • whole ਉਚਾਰਨ whole [en]
 • strategic ਉਚਾਰਨ strategic [en]
 • cute ਉਚਾਰਨ cute [en]
 • fun ਉਚਾਰਨ fun [en]
 • later ਉਚਾਰਨ later [en]
 • young ਉਚਾਰਨ young [en]
 • important ਉਚਾਰਨ important [en]
 • nonchalant ਉਚਾਰਨ nonchalant [en]
 • cool ਉਚਾਰਨ cool [en]
 • clever ਉਚਾਰਨ clever [en]
 • joven ਉਚਾਰਨ joven [es]
 • natural ਉਚਾਰਨ natural [en]
 • bonito ਉਚਾਰਨ bonito [pt]
 • exhausted ਉਚਾਰਨ exhausted [en]
 • contrary ਉਚਾਰਨ contrary [en]
 • square ਉਚਾਰਨ square [en]
 • thick ਉਚਾਰਨ thick [en]
 • mischievous ਉਚਾਰਨ mischievous [en]
 • mad ਉਚਾਰਨ mad [en]
 • due ਉਚਾਰਨ due [en]
 • aburrido ਉਚਾਰਨ aburrido [es]
 • then ਉਚਾਰਨ then [en]
 • brillante ਉਚਾਰਨ brillante [es]
 • ass ਉਚਾਰਨ ass [en]
 • capital ਉਚਾਰਨ capital [en]
 • alegre ਉਚਾਰਨ alegre [pt]
 • intelligent ਉਚਾਰਨ intelligent [en]
 • draught ਉਚਾਰਨ draught [en]
 • portmanteau ਉਚਾਰਨ portmanteau [en]
 • мятежный ਉਚਾਰਨ мятежный [ru]
 • extraordinary ਉਚਾਰਨ extraordinary [en]
 • pink ਉਚਾਰਨ pink [en]
 • thorough ਉਚਾਰਨ thorough [en]
 • cardiovascular ਉਚਾਰਨ cardiovascular [en]
 • lluvioso ਉਚਾਰਨ lluvioso [es]
 • awful ਉਚਾਰਨ awful [en]
 • bienvenido ਉਚਾਰਨ bienvenido [es]
 • junior ਉਚਾਰਨ junior [en]
 • bald ਉਚਾਰਨ bald [en]
 • mean ਉਚਾਰਨ mean [en]
 • innocent ਉਚਾਰਨ innocent [en]
 • school ਉਚਾਰਨ school [en]
 • sick ਉਚਾਰਨ sick [en]
 • lleno ਉਚਾਰਨ lleno [es]
 • direct ਉਚਾਰਨ direct [en]
 • haus ਉਚਾਰਨ haus [de]
 • 上手 ਉਚਾਰਨ 上手 [ja]
 • crowded ਉਚਾਰਨ crowded [en]
 • 大きい ਉਚਾਰਨ 大きい [ja]
 • worse ਉਚਾਰਨ worse [en]
 • azure ਉਚਾਰਨ azure [en]
 • common ਉਚਾਰਨ common [en]
 • huge ਉਚਾਰਨ huge [en]
 • spectacular ਉਚਾਰਨ spectacular [en]
 • social ਉਚਾਰਨ social [en]
 • curious ਉਚਾਰਨ curious [en]
 • wrong ਉਚਾਰਨ wrong [en]
 • fast ਉਚਾਰਨ fast [en]
 • favourite ਉਚਾਰਨ favourite [en]
 • succinct ਉਚਾਰਨ succinct [en]
 • big ਉਚਾਰਨ big [en]
 • appropriate ਉਚਾਰਨ appropriate [en]
 • rude ਉਚਾਰਨ rude [en]
 • magnificent ਉਚਾਰਨ magnificent [en]
 • homosexual ਉਚਾਰਨ homosexual [es]
 • dangerous ਉਚਾਰਨ dangerous [en]
 • difficult ਉਚਾਰਨ difficult [en]
 • located ਉਚਾਰਨ located [en]
 • paper ਉਚਾਰਨ paper [en]
 • dark ਉਚਾਰਨ dark [en]
 • great ਉਚਾਰਨ great [en]
 • liquid ਉਚਾਰਨ liquid [en]
 • bare ਉਚਾਰਨ bare [en]
 • thin ਉਚਾਰਨ thin [en]
 • moi ਉਚਾਰਨ moi [fr]
 • slow ਉਚਾਰਨ slow [en]
 • submarine ਉਚਾਰਨ submarine [en]
 • hurt ਉਚਾਰਨ hurt [en]
 • rank ਉਚਾਰਨ rank [en]
 • Asia ਉਚਾਰਨ Asia [en]
 • fantastic ਉਚਾਰਨ fantastic [en]
 • unbelievable ਉਚਾਰਨ unbelievable [en]
 • rhetorical ਉਚਾਰਨ rhetorical [en]
 • auxiliary ਉਚਾਰਨ auxiliary [en]
 • Frank ਉਚਾਰਨ Frank [en]
 • particular ਉਚਾਰਨ particular [en]
 • busy ਉਚਾਰਨ busy [en]
 • extraterrestrial ਉਚਾਰਨ extraterrestrial [en]
 • superfluous ਉਚਾਰਨ superfluous [en]
 • original ਉਚਾਰਨ original [en]
 • low ਉਚਾਰਨ low [en]
 • patent ਉਚਾਰਨ patent [en]