ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

adjective

adjective ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • rank ਉਚਾਰਨ rank [en]
 • portmanteau ਉਚਾਰਨ portmanteau [en]
 • original ਉਚਾਰਨ original [en]
 • nervous ਉਚਾਰਨ nervous [en]
 • windy ਉਚਾਰਨ windy [en]
 • Frank ਉਚਾਰਨ Frank [en]
 • old ਉਚਾਰਨ old [en]
 • patent ਉਚਾਰਨ patent [en]
 • rhetorical ਉਚਾਰਨ rhetorical [en]
 • few ਉਚਾਰਨ few [en]
 • gorgeous ਉਚਾਰਨ gorgeous [en]
 • Celtic ਉਚਾਰਨ Celtic [en]
 • bored ਉਚਾਰਨ bored [en]
 • round ਉਚਾਰਨ round [en]
 • extraterrestrial ਉਚਾਰਨ extraterrestrial [en]
 • crazy ਉਚਾਰਨ crazy [en]
 • superfluous ਉਚਾਰਨ superfluous [en]
 • calm ਉਚਾਰਨ calm [en]
 • strange ਉਚਾਰਨ strange [en]
 • lucky ਉਚਾਰਨ lucky [en]
 • silly ਉਚਾਰਨ silly [en]
 • west ਉਚਾਰਨ west [en]
 • sweet ਉਚਾਰਨ sweet [en]
 • lime ਉਚਾਰਨ lime [en]
 • nope ਉਚਾਰਨ nope [en]
 • tough ਉਚਾਰਨ tough [en]
 • beat ਉਚਾਰਨ beat [en]
 • gauche ਉਚਾਰਨ gauche [fr]
 • te ਉਚਾਰਨ te [fi]
 • various ਉਚਾਰਨ various [en]
 • anxious ਉਚਾਰਨ anxious [en]
 • Polska ਉਚਾਰਨ Polska [pl]
 • French ਉਚਾਰਨ French [en]
 • private ਉਚਾਰਨ private [en]
 • past ਉਚਾਰਨ past [en]
 • careful ਉਚਾਰਨ careful [en]
 • incredible ਉਚਾਰਨ incredible [en]
 • tall ਉਚਾਰਨ tall [en]
 • stable ਉਚਾਰਨ stable [en]
 • national ਉਚਾਰਨ national [en]
 • level ਉਚਾਰਨ level [en]
 • potential ਉਚਾਰਨ potential [en]
 • dual ਉਚਾਰਨ dual [en]
 • premier ਉਚਾਰਨ premier [fr]
 • native ਉਚਾਰਨ native [en]
 • qualitative ਉਚਾਰਨ qualitative [en]
 • watched ਉਚਾਰਨ watched [en]
 • empty ਉਚਾਰਨ empty [en]
 • daily ਉਚਾਰਨ daily [en]
 • bright ਉਚਾਰਨ bright [en]
 • scheduled ਉਚਾਰਨ scheduled [en]
 • Roman ਉਚਾਰਨ Roman [fr]
 • pleasant ਉਚਾਰਨ pleasant [en]
 • key ਉਚਾਰਨ key [en]
 • federal ਉਚਾਰਨ federal [en]
 • fuchsia ਉਚਾਰਨ fuchsia [en]
 • alto ਉਚਾਰਨ alto [es]
 • fabulous ਉਚਾਰਨ fabulous [en]
 • soft ਉਚਾਰਨ soft [en]
 • underground ਉਚਾਰਨ underground [en]
 • valuable ਉਚਾਰਨ valuable [en]
 • weak ਉਚਾਰਨ weak [en]
 • human ਉਚਾਰਨ human [en]
 • fundamental ਉਚਾਰਨ fundamental [en]
 • sincere ਉਚਾਰਨ sincere [en]
 • absolute ਉਚਾਰਨ absolute [en]
 • fin ਉਚਾਰਨ fin [fr]
 • hard ਉਚਾਰਨ hard [en]
 • part ਉਚਾਰਨ part [en]
 • dull ਉਚਾਰਨ dull [en]
 • rare ਉਚਾਰਨ rare [en]
 • electric ਉਚਾਰਨ electric [en]
 • many ਉਚਾਰਨ many [en]
 • absurd ਉਚਾਰਨ absurd [en]
 • soul ਉਚਾਰਨ soul [en]
 • elementary ਉਚਾਰਨ elementary [en]
 • colorful ਉਚਾਰਨ colorful [en]
 • Wetter ਉਚਾਰਨ Wetter [de]
 • diamante ਉਚਾਰਨ diamante [es]
 • sore ਉਚਾਰਨ sore [en]
 • 簡単 ਉਚਾਰਨ 簡単 [ja]
 • scared ਉਚਾਰਨ scared [en]
 • sole ਉਚਾਰਨ sole [en]
 • agile ਉਚਾਰਨ agile [en]
 • boring ਉਚਾਰਨ boring [en]
 • associate ਉਚਾਰਨ associate [en]
 • dom ਉਚਾਰਨ dom [pl]
 • 冷たい ਉਚਾਰਨ 冷たい [ja]
 • creepy ਉਚਾਰਨ creepy [en]
 • visual ਉਚਾਰਨ visual [en]
 • worse ਉਚਾਰਨ worse [en]
 • being ਉਚਾਰਨ being [en]
 • capillary ਉਚਾਰਨ capillary [en]
 • handsome ਉਚਾਰਨ handsome [en]
 • bizarre ਉਚਾਰਨ bizarre [en]
 • marine ਉਚਾਰਨ marine [en]
 • fade ਉਚਾਰਨ fade [en]
 • salty ਉਚਾਰਨ salty [en]
 • fertile ਉਚਾਰਨ fertile [en]
 • soprano ਉਚਾਰਨ soprano [en]