ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

adjective

adjective ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • peripheral ਉਚਾਰਨ peripheral [en]
 • salty ਉਚਾਰਨ salty [en]
 • filthy ਉਚਾਰਨ filthy [en]
 • faithful ਉਚਾਰਨ faithful [en]
 • pleasant ਉਚਾਰਨ pleasant [en]
 • many ਉਚਾਰਨ many [en]
 • daily ਉਚਾਰਨ daily [en]
 • human ਉਚਾਰਨ human [en]
 • eloquent ਉਚਾਰਨ eloquent [en]
 • dwarf ਉਚਾਰਨ dwarf [en]
 • judicial ਉਚਾਰਨ judicial [es]
 • valuable ਉਚਾਰਨ valuable [en]
 • handsome ਉਚਾਰਨ handsome [en]
 • hilarious ਉਚਾਰਨ hilarious [en]
 • moist ਉਚਾਰਨ moist [en]
 • negative ਉਚਾਰਨ negative [en]
 • うつくしい ਉਚਾਰਨ うつくしい [ja]
 • fleet ਉਚਾਰਨ fleet [en]
 • bloody ਉਚਾਰਨ bloody [en]
 • agile ਉਚਾਰਨ agile [en]
 • rare ਉਚਾਰਨ rare [en]
 • awake ਉਚਾਰਨ awake [en]
 • verbose ਉਚਾਰਨ verbose [en]
 • pedestrian ਉਚਾਰਨ pedestrian [en]
 • Guard ਉਚਾਰਨ Guard [en]
 • perfect (adjective) ਉਚਾਰਨ perfect (adjective) [en]
 • abrupt ਉਚਾਰਨ abrupt [en]
 • hostile ਉਚਾਰਨ hostile [en]
 • obscure ਉਚਾਰਨ obscure [en]
 • key ਉਚਾਰਨ key [en]
 • oxygenated ਉਚਾਰਨ oxygenated [en]
 • associate ਉਚਾਰਨ associate [en]
 • sensible ਉਚਾਰਨ sensible [en]
 • reliable ਉਚਾਰਨ reliable [en]
 • groovy ਉਚਾਰਨ groovy [en]
 • rough ਉਚਾਰਨ rough [en]
 • scared ਉਚਾਰਨ scared [en]
 • Urban ਉਚਾਰਨ Urban [en]
 • arrogant ਉਚਾਰਨ arrogant [en]
 • tutorial ਉਚਾਰਨ tutorial [en]
 • real ਉਚਾਰਨ real [en]
 • proud ਉਚਾਰਨ proud [en]
 • ghastly ਉਚਾਰਨ ghastly [en]
 • concomitant ਉਚਾਰਨ concomitant [en]
 • complete ਉਚਾਰਨ complete [en]
 • sovereign ਉਚਾਰਨ sovereign [en]
 • colloquial ਉਚਾਰਨ colloquial [en]
 • abominable ਉਚਾਰਨ abominable [en]
 • secret ਉਚਾਰਨ secret [en]
 • relevant ਉਚਾਰਨ relevant [en]
 • macabre ਉਚਾਰਨ macabre [en]
 • outside ਉਚਾਰਨ outside [en]
 • breathing ਉਚਾਰਨ breathing [en]
 • generous ਉਚਾਰਨ generous [en]
 • regulation ਉਚਾਰਨ regulation [en]
 • proper ਉਚਾਰਨ proper [en]
 • Stern ਉਚਾਰਨ Stern [de]
 • erotic ਉਚਾਰਨ erotic [en]
 • whether ਉਚਾਰਨ whether [en]
 • viral ਉਚਾਰਨ viral [en]
 • composite ਉਚਾਰਨ composite [en]
 • glad ਉਚਾਰਨ glad [en]
 • eclectic ਉਚਾਰਨ eclectic [en]
 • catastrophic ਉਚਾਰਨ catastrophic [en]
 • primary ਉਚਾਰਨ primary [en]
 • solo ਉਚਾਰਨ solo [es]
 • estupendo ਉਚਾਰਨ estupendo [es]
 • ostentatious ਉਚਾਰਨ ostentatious [en]
 • ordinary ਉਚਾਰਨ ordinary [en]
 • feeble ਉਚਾਰਨ feeble [en]
 • anaesthetic ਉਚਾਰਨ anaesthetic [en]
 • pirate ਉਚਾਰਨ pirate [en]
 • mal ਉਚਾਰਨ mal [fr]
 • vehement ਉਚਾਰਨ vehement [en]
 • useful ਉਚਾਰਨ useful [en]
 • charismatic ਉਚਾਰਨ charismatic [en]
 • being ਉਚਾਰਨ being [en]
 • ethereal ਉਚਾਰਨ ethereal [en]
 • smooth ਉਚਾਰਨ smooth [en]
 • permanent ਉਚਾਰਨ permanent [en]
 • aesthetic ਉਚਾਰਨ aesthetic [en]
 • Tonto ਉਚਾਰਨ Tonto [es]
 • vulgar ਉਚਾਰਨ vulgar [en]
 • stressed ਉਚਾਰਨ stressed [en]
 • oral ਉਚਾਰਨ oral [en]
 • sad ਉਚਾਰਨ sad [en]
 • reasonable ਉਚਾਰਨ reasonable [en]
 • nuptial ਉਚਾਰਨ nuptial [en]
 • legitimate ਉਚਾਰਨ legitimate [en]
 • lazy ਉਚਾਰਨ lazy [en]
 • prepared ਉਚਾਰਨ prepared [en]
 • majestic ਉਚਾਰਨ majestic [en]
 • redundant ਉਚਾਰਨ redundant [en]
 • afraid ਉਚਾਰਨ afraid [en]
 • talkative ਉਚਾਰਨ talkative [en]
 • disappointed ਉਚਾਰਨ disappointed [en]
 • insular ਉਚਾਰਨ insular [en]
 • worried ਉਚਾਰਨ worried [en]
 • anonymous ਉਚਾਰਨ anonymous [en]
 • hiphop ਉਚਾਰਨ hiphop [en]